Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Administracja publiczna, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: POL-ADP-2S
Nazwa: Administracja publiczna, stacjonarne II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 2-letnie, 4 semestry
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: administracja publiczna
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Politologii i Dziennikarstwa (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magisterium - Administracja publiczna
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku administracja publiczna (II stopnia) zna teorie wyjaśniające interakcje i zależności występujące w systemie administracji publicznej, rolę administracji publicznej i jej kadr w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym, mechanizmy determinujące kształt prawa i zasady techniki prawodawczej oraz modele administracji publicznej we współczesnych państwach demokratycznych. Wie, jakie są powiązania i zależności organizacyjno-funkcjonalne występujące między interesariuszami administracji publicznej oraz zasady kreowania wizerunku administracji publicznej. Zna specjalistyczną terminologię związaną z funkcjonowaniem administracji publicznej i metody i techniki pracy oraz sposoby pozyskiwania danych dotyczących administracji publicznej. Wie również, jakie istnieją możliwości praktycznego zastosowania nabytej wiedzy w działalności zawodowej. Zna zasady finansowania administracji publicznej. Absolwent potrafi w sposób innowacyjny rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu administracji publicznej, dostosowywać sposób wykonywania zadań do zmieniających się – zewnętrznych i wewnętrznych – uwarunkowań. Umie dobierać i stosować odpowiednie metody, narzędzia i techniki informacyjno-komunikacyjne do wyszukiwania informacji dotyczących administracji publicznej, jak również przetwarzać informacje oraz prezentować własne ustalenia. Wie, jak przygotować dokumentację związaną z pracą w administracji publicznej. Potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać etyczne problemy związane z zatrudnieniem w administracji publicznej, a także należycie posługiwać się specjalistyczną terminologią z zakresu administracji publicznej oraz komunikować się, stosując język urzędniczy, w tym redagować pisma o charakterze formalnym. Absolwent posługuje się wybranym językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz operuje specjalistyczną terminologią w tymże języku. Jest przygotowany, aby pełnić różne role w zespole, w tym kierować jego pracą oraz współdziałać w grupie.

Dalsze studia: (brak danych)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)