Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Bezpieczeństwo narodowe, niestacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: POL-BN-2N
  Nazwa: Bezpieczeństwo narodowe, niestacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: bezpieczeństwo narodowe
Kierunki do
wyboru:
bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowej
bezpieczeństwo narodowe zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Jednostki: Wydział Politologii i Dziennikarstwa (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Bezpieczeństwo narodowe
II semestr, Bezpieczeństwo narodowe

Pozostałe toki nauczania

III semestr, Bezpieczeństwo narodowe
IV semestr, Bezpieczeństwo narodowe
II semestr, Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowej
III semestr, Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowej
IV semestr, Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowej
II semestr, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
III semestr, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
IV semestr, Zarzadzanie w sytuacjach kryzysowych

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium - Bezpieczeństwo Narodowe
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe posiada ogólną wiedzę wielodyscyplinarną z zakresu zagadnień społecznych, politycznych i prawnych tworzącą podbudowę rozumienia istoty bezpieczeństwa narodowego i jego zakresów. Rozumie i umie analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem, jego zagrożeniami i im zapobiegać w skali globalnej, europejskiej, państwowej i lokalnej. Posiada podstawową wiedzę na temat działań państwa na rzecz bezpieczeństwa na poziomie wewnętrznym i międzynarodowym. Zna zasady funkcjonowania instytucji państwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania bezpieczeństwem. Posiada umiejętności zbierania i hierarchizowania informacji, dokonywania samodzielnej, pogłębionej i naukowo uargumentowanej analizy zjawisk oraz procesów zachodzących w sferze bezpieczeństwa narodowego. Umie rozwiązywać proste problemy zawodowe oraz uczestniczyć w pracy zespołowej. Jest w stanie zorganizować akcję ratunkową w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi. Umie kierować małymi zespołami ludzkimi oraz komunikować się z otoczeniem. Absolwent ma opanowany nowożytny język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest przygotowany do pracy w jednostkach samorządowych, państwowych i instytucjach międzynarodowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. Nr 164, poz. 1166). Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 roku zmieniajacym rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki.(Dz.U. 2009 nr 180, poz.1407). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowych i kierunkowych, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.