Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Produkcja medialna, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: POL-PM-LS
Nazwa: Produkcja medialna, stacjonarne I stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: I stopnia
Czas trwania: 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: produkcja medialna
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Politologii i Dziennikarstwa (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Licencjat - Produkcja medialna
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku produkcja medialna zna istotę i specyfikę nauk o komunikacji społecznej i mediach i ich miejsca w strukturze nauk społecznych, mechanizmy społeczne, polityczne, ekonomiczne, etyczne i kulturalne funkcjonujące w środowisku medialnym, istotę, specyfikę i ewolucję instytucji medialnych. Wie, jakie są podstawowe metody i techniki badawcze nauk o komunikacji społecznej i mediach. Zna rolę mediów w prawidłowym funkcjonowaniu demokracji oraz w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, główne historyczne i współczesne naukowe poglądy na temat społecznych uwarunkowań i skutków działania mediów. Zna podstawowe zasady dotyczące realizacji prac artystycznych związanych z produkcją medialną, style w sztuce i związane z nimi tradycje twórcze i odtwórcze oraz tendencje rozwojowe w zakresie produkcji medialnej, powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi elementami produkcji medialnej, ze szczególnym uwzględnieniem walorów estetycznych. Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do identyfikacji i rozwiązywania problemów i zadań wynikających z dynamiki i zmienności środowiska medialnego. Umie dokonać właściwego doboru źródeł oraz informacji z nich pochodzących do oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, dobrać i zastosować właściwe metody i narzędzia do badania problemów z zakresu komunikacji społecznej i mediów. Absolwent potrafi używać zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych do pozyskiwania, przetwarzania informacji oraz do prezentowania wyników własnych badań, a także planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole w celu rozwiązywania problemów i wykonywania zadań praktycznych w zakresie produkcji medialnej. Komunikuje się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu produkcji medialnej oraz posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent potrafi tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w obszarze produkcji medialnej oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia. Jest przygotowany do twórczego myślenia oraz samodzielnego podejmowania niezależnych prac w obszarze produkcji medialnej, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji oraz formułowania krytycznej argumentacji.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)