Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Stosunki międzynarodowe, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: POL-SM-LS
  Nazwa: Stosunki międzynarodowe, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: stosunki międzynarodowe
Kierunki do
wyboru:
stosunki międzynarodowe bezpieczeństwo międzynarodowe
stosunki międzynarodowe stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej
stosunki międzynarodowe integracja europejska
stosunki międzynarodowe studia regionu Pacyfiku
stosunki międzynarodowe studia wschodnioeuropejskie
Jednostki: Wydział Politologii i Dziennikarstwa (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Stosunki międzynarodowe
II semestr, Stosunki międzynarodowe
III semestr, Stosunki międzynarodowe
IV semestr, Stosunki międzynarodowe
V semestr, Stosunki międzynarodowe
VI semestr, Stosunki międzynarodowe

Pozostałe toki nauczania

IV semestr, bezpieczeństwo międzynarodowe
V semestr, bezpieczeństwo międzynarodowe
VI semestr, bezpieczeństwo międzynarodowe
IV semestr, Stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej
V semestr, Stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej
VI semestr, Stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej
IV semestr, integracja europejska
V semestr, integracja europejska
VI semestr, integracja europejska
IV semestr, Studia regionu Pacyfiku
V semestr, Studia regionu Pacyfiku
VI semestr, Studia regionu Pacyfiku
IV semestr, studia wschodnioeuropejskie
V semestr, studia wschodnioeuropejskie
VI semestr, studia wschodnioeuropejskie

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - Stosunki międzynarodowe
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych,

prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów

funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Zdobył umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej oraz umiejętność komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu jest przygotowany do pracy w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z dziedziną stosunków międzynarodowych.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. Nr 164, poz. 1166). Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 roku zmieniajacym rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki.(Dz.U. 2009 nr 180, poz.1407). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowych i kierunkowych, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.