Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Studia wschodnioeuropejskie, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: POL-SWE-LS
Nazwa: Studia wschodnioeuropejskie, stacjonarne I stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: I stopnia
Czas trwania: 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: studia wschodnioeuropejskie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
studia wschodnioeuropejskie studia wschodnioeuropejskie
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Politologii i Dziennikarstwa (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Licencjat - Studia wschodnioeuropejskie
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent I stopnia Studiów wschodnioeuropejskich uzyskuje unikatowe wykształcenie w zakresie nauk społecznych, z elementami nauk humanistycznych, o charakterze interdyscyplinarnym.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Studia wschodnioeuropejskie jest specjalistą przygotowanym do pracy w: administracji publicznej, instytucjach i podmiotach międzynarodowych, przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych oraz organizacjach pozarządowych organizujących współpracę międzynarodową z krajami regionu. Dysponuje interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych i politycznych, prawa, ekonomii i nauk o kulturze, ukierunkowaną na obszary i społeczeństwa Europy Wschodniej, Azji Środkowej, Syberii i Kaukazu. Student posiada umiejętność posługiwania się językiem angielskim, rosyjskim, ukraińskim oraz serbskim. Posiada umiejętności umożliwiające mu rozpoznawanie oraz analizowanie problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych, kulturowych, etnicznych i religijnych na tym obszarze. Zdobyta wiedza i umiejętności, wzbogacone o praktykę w przedsiębiorstwach i instytucjach prowadzących działalność w regionie oraz w polskich placówkach dyplomatycznych, pozwalają absolwentowi na łatwe przystosowanie się do wymogów pracodawcy.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. Nr 164, poz. 1166). Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 roku zmieniajacym rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki.(Dz.U. 2009 nr 180, poz.1407). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowych i kierunkowych, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)