Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia prawa polskiego PA-P.S.HPPL
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Weryfikacja efektów kształcenia następuje w semestrze letnim w trakcie:
- egzaminu ustnego lub pisemnego (test opisowy, test otwarty): W-1, K-1.
- oceny ciągłej na ćwiczeniach (bieżące przygotowanie, aktywność): U-1
- bieżącej weryfikacji umiejętności analizy tekstu podręcznikowego i tekstów źródłowych w trakcie pracy indywidualnej lub zespołowej: U-1, U-2
- udziału w dyskusji dydaktycznej: K-1
- zaliczenia ćwiczeń ustnego lub pisemnego (test opisowy, test otwarty): W-1, U-1, U-2, K-1
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009

2. A. Korobowicz, W. Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Warszawa 2012.

3. T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Historia państwa i prawa Polski, t. 1-4, pod ogólną red. J. Bardacha, Warszawa 1965-1982.

2. M. Kallas, Historia ustroju Polski, Warszawa 2007.

3. W. Sobociński, Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego, Toruń 1964.

4. K. Sójka-Zielińska, Wielkie kodyfikacje cywilne. Historia i współczesność, Warszawa 2007

5. W. Witkowski, Historia administracji w Polsce (1764-1989), Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

Dla treści ćwiczeniowych osoba uczestnicząca w kursie:

W-1: zna i rozumie genezę instytucji polskiego prawa | K_W02

U-1: potrafi dobierać historyczne źródła prawa do konkretnych przypadków i analizować przepisy, znajdujące zastosowanie do faktów z

przeszłości | K_U02

U-2: potrafi współdziałać z innymi osobami przy realizacji prac indywidualnych i zespołowych w trakcie analizy tekstów źródłowych | K_U10

K-1: jest gotowa do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści w konfrontacji z materiałami źródłowymi oraz zasobami cyfrowymi | K_U05

Zakres tematów:

1. Kształtowanie się i charakter monarchii stanowej (2 godz.)

2. Ziemskie prawo prywatne w dawnej Polsce (4 godz.)

a) prawo osobowe i rzeczowe

b) prawo spadkowe i zobowiązania

3. Ziemski proces sądowy (4 godz.)

a) przebieg ziemskiego procesu sądowego

b) praca ze źródłami

4. Ustrój polityczny Rzeczpospolitej szlacheckiej (4 godz.)

a) okres demokracji szlacheckiej

b) okres oligarchii magnackiej

5. Zmiany ustrojowe w Rzeczypospolitej za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego (4 godz.)

a) reformy do Sejmu Wielkiego

b) reformy Sejmu Wielkiego – Konstytucja 3 maja

6. Ustrój społeczno-polityczny Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego do 1915 roku (4 godz.)

a) ustrój Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego do 1830 roku

b) ustrój Królestwa Polskiego po 1830 roku

7. Prawo małżeńskie i hipoteczne w Królestwie Polskim (2 godz.)

8. Kodyfikacje zaborcze obowiązujące na ziemiach polskich od XVIII do XX wieku (2 godz.)

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przedmiotowe, prezentacja multimedialna, praca z podręcznikiem, metoda aktywizująca: organizowanie samodzielnej pracy studentów w kilkuosobowych zespołach, analiza tekstów źródłowych, dyskusja dydaktyczna, rozmowa kierowana.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Hubert Mielnik 26/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Hubert Mielnik 25/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Hubert Mielnik 30/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Hubert Mielnik 23/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Hubert Mielnik 22/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Fermus-Bobowiec 27/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Hubert Mielnik 24/ szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Hubert Mielnik 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0