Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie (Językoznawstwo/Glottodydaktyka/Translacja) H-SM-JGT-A.N-2S.2
Seminarium magisterskie (SM) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: - obecność,
- aktywny udział w dyskusji podczas zajęć,
- indywidualne konsultacje,
- złożenie kolejnego rozdziału/kolejnej części pracy magisterskiej
Literatura:

randt, Line, and Per Aage Brandt. 2005. “Making Sense of a Blend: A Cognitive-Semiotic Approach to Metaphor.” Annual Review of Cognitive Linguistics 3: 216–49.

Brandt, Line. 2012. The Communicative Mind: A Linguistic Exploration of Conceptual Integration and Meaning Construction. Unabridged edition. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing.

Evans, Vyvyan, and Melanie Green. 2006. Cognitive Linguistics: An Introduction. 1 edition. Mahwah, N.J.: Routledge.

Fauconnier, Gilles, and Mark Turner. 1998. “Conceptual Integration Networks.” Cognitive Science 22 (2): 133–87. https://doi.org/10.1016/S0364-0213(99)80038-X.

Fauconnier, Gilles. 1985. Mental Spaces: Aspects of Meaning Construction in Natural Language. First English Edition edition. Cambridge, Mass: The MIT Press.

Lakoff, George, and Mark Johnson. 1980. Metaphors We Live By. 1st edition. Chicago: University of Chicago Press.

Lakoff, George, and Mark Turner. 1989. More than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor. 1 edition. Chicago: The University Of Chicago Press.

Langacker, Ronald W. 1987. Foundations of Cognitive Grammar: Volume I: Theoretical Prerequisites. 1 edition. Stanford, Calif: Stanford University Press.

Langacker, Ronald W. 1991. Foundations of Cognitive Grammar: Volume II: Descriptive Application. 1 edition. Stanford, Calif: Stanford University Press.

Langacker, Ronald W. 2008. Cognitive Grammar: A Basic Introduction. 1 edition. Oxford ; New York: Oxford University Press.

Efekty uczenia się:

K_W01 ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej w zakresie wybranych dyscyplin, właściwych dla studiowanego kierunku, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej, niezbędną do kompleksowej realizacji zadań zawodowych, samodzielnego diagnozowania, analizowania i interpretowania zdarzeń związanych z realizacją tych zadań, oceny metod i procedur realizacji tych zadań.

K_W02 zna i rozumie w stopniu zaawansowanym terminologię dyscyplin właściwych dla studiowanego kierunku, w szczególności terminologię związaną z językoznawestem, jezykoznawstwem kognitywnym oraz krytyczną analizą dyskursu

K_W03 zna najważniejsze stanowiska metodologiczne, teorie, szkoły, nurty i kierunki oraz główne tendencje rozwojowe w obrębie dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku, w szczególności największe paradygmaty w językoznawstwie (strukturalizm, generatywizm, kognitywizm) i ich najważniejsze teorie

K_W04 zna specyfikę badań i metodologię z dyscyplin właściwych dla studiowanego kierunku

K_W05 zna szeroki zakres współczesnych zjawisk kulturowych krajów angielskiego obszaru językowego oraz fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

K_U01 potrafi posługiwać się zaawansowaną wiedzą teoretyczną z dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku do argumentowania własnych poglądów lub poglądów innych autorów, do formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań oraz w celu realizowania praktycznych działań zawodowych, diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji zawodowych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych

K_U02 potrafi w pogłębionym stopniu przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów tekstów i wytworów kultury materialnej, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia w zakresie dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym oraz ich wykorzystania w pracy zawodowej

K_U03 potrafi w zaawansowanym stopniu przetwarzać teksty, oraz wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych

K_U05 posiada pogłębione umiejętności badawcze obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie także nietypowych zadań/problemów

K_U11 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności związane z działalnością zawodową, typową dla kwalifikacji odpowiadających programowi studiów, potrafi planować pracę własną

K_K01 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, uznawania znaczenia wiedzy

K_K03 docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe Polski i krajów angielskiego obszaru językowego

K_K04 ma wrażliwość na aktualne wydarzenia w krajach angielskiego obszaru językowego, tolerancję i szacunek wobec innych narodów, jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz inicjowania działań na rzecz interesu publicznego.

K_K05 szanuje prawa autorskie i wykorzystuje znajomość literatury przedmiotu w sposób etyczny oraz zgodny z przyjętymi zasadami

K_K06 dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z własną pracą, z odpowiedzialnością przed współpracownikami oraz wykazuje aktywność w ich rozwiązywaniu,

Zakres tematów:

Metafora i metonimia konceptualna

Teoria integracji konceptualnej

Język manipulacji i propagandy

Wielomodalna konstrukcja znaczeń

Wybrane zagadnienia semantyki i semiotyki kognitywnej

Gramatyka kognitywna

Metody dydaktyczne:

wspólne dyskusje podczas zajęć, praca w grupach, analiza tekstów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewelina Prażmo 10/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0