Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie (Językoznawstwo/Glottodydaktyka/Translacja)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-SM-JGT-A.N-2S.2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie (Językoznawstwo/Glottodydaktyka/Translacja)
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

200 godzin pracy studenta w semestrze obejmuje:


- 45 godzin zajęć w formie konwersatorium,

- 45 godzin na lekturę tekstów literackich i krytycznych,

- 50 godzin na pracę konceptualną nad tematem pracy magisterskiej, poszukiwanie źródeł i materiałów,

- 50 godzin na pisanie pracy oraz omawianie poszczególnych części wraz z promotorem

- 10 godzina indywidualnych konsultacji dotyczących tematu pracy, zakresu materiału do analizy i doboru narzędzi krytyczno-analitycznych.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

- obecność,

- aktywny udział w dyskusji podczas zajęć,

- indywidualne konsultacje,

- złożenie kolejnego rozdziału/kolejnej części pracy magisterskiej

Pełny opis:

Seminarium magisterskie ma za zadanie zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami językoznawstwa kognitywnego, ze szczególnym uwzględnieniem teorii gramatyki kognitywnej Ronalda Langackera, teorii metafory konceptualnej, teorii amalgamatów konceptualnych oraz wielomodalnej konstrukcji znaczeń. Na seminarium omawiane są zagadnienia takie jak: przestrzenie mentalne, domeny kognitywne, konceptualne uwarunkowania znaczeń, teoria relewancji. Wybrane teksty i fragmenty tekstów poddane są krytyczne analizie z wykorzystaniem omawianych narzędzi teoretycznych.

Literatura:

Brandt, Line, and Per Aage Brandt. 2005. “Making Sense of a Blend: A Cognitive-Semiotic Approach to Metaphor.” Annual Review of Cognitive Linguistics 3: 216–49.

Brandt, Line. 2012. The Communicative Mind: A Linguistic Exploration of Conceptual Integration and Meaning Construction. Unabridged edition. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing.

Evans, Vyvyan, and Melanie Green. 2006. Cognitive Linguistics: An Introduction. 1 edition. Mahwah, N.J.: Routledge.

Fauconnier, Gilles, and Mark Turner. 1998. “Conceptual Integration Networks.” Cognitive Science 22 (2): 133–87. https://doi.org/10.1016/S0364-0213(99)80038-X.

Fauconnier, Gilles. 1985. Mental Spaces: Aspects of Meaning Construction in Natural Language. First English Edition edition. Cambridge, Mass: The MIT Press.

Lakoff, George, and Mark Johnson. 1980. Metaphors We Live By. 1st edition. Chicago: University of Chicago Press.

Lakoff, George, and Mark Turner. 1989. More than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor. 1 edition. Chicago: The University Of Chicago Press.

Langacker, Ronald W. 1987. Foundations of Cognitive Grammar: Volume I: Theoretical Prerequisites. 1 edition. Stanford, Calif: Stanford University Press.

Langacker, Ronald W. 1991. Foundations of Cognitive Grammar: Volume II: Descriptive Application. 1 edition. Stanford, Calif: Stanford University Press.

Langacker, Ronald W. 2008. Cognitive Grammar: A Basic Introduction. 1 edition. Oxford ; New York: Oxford University Press.

Kövecses, Z. (2015). Where Metaphors Come From: Reconsidering Context in Metaphor (1 edition.). New York

Evans, V. & Green, M. (2006). Cognitive Linguistics: An Introduction (1 edition.). Mahwah, N.J.: Routledge.

Prażmo, E., & Augustyn, R. (2020). Parasites, Herbivores and Dried Fish: Dehumanising Metaphorical Blends in Japanese. GEMA Online® Journal of Language Studies, 20(2).

Efekty uczenia się:

K_W01 ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej w zakresie wybranych dyscyplin, właściwych dla studiowanego kierunku, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej, niezbędną do kompleksowej realizacji zadań zawodowych, samodzielnego diagnozowania, analizowania i interpretowania zdarzeń związanych z realizacją tych zadań, oceny metod i procedur realizacji tych zadań.

K_W02 zna i rozumie w stopniu zaawansowanym terminologię dyscyplin właściwych dla studiowanego kierunku, w szczególności terminologię związaną z językoznawestem, jezykoznawstwem kognitywnym oraz krytyczną analizą dyskursu

K_W03 zna najważniejsze stanowiska metodologiczne, teorie, szkoły, nurty i kierunki oraz główne tendencje rozwojowe w obrębie dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku, w szczególności największe paradygmaty w językoznawstwie (strukturalizm, generatywizm, kognitywizm) i ich najważniejsze teorie

K_W04 zna specyfikę badań i metodologię z dyscyplin właściwych dla studiowanego kierunku

K_W05 zna szeroki zakres współczesnych zjawisk kulturowych krajów angielskiego obszaru językowego oraz fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

K_U01 potrafi posługiwać się zaawansowaną wiedzą teoretyczną z dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku do argumentowania własnych poglądów lub poglądów innych autorów, do formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań oraz w celu realizowania praktycznych działań zawodowych, diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji zawodowych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych

K_U02 potrafi w pogłębionym stopniu przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów tekstów i wytworów kultury materialnej, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia w zakresie dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym oraz ich wykorzystania w pracy zawodowej

K_U03 potrafi w zaawansowanym stopniu przetwarzać teksty, oraz wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych

K_U05 posiada pogłębione umiejętności badawcze obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie także nietypowych zadań/problemów

K_U11 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności związane z działalnością zawodową, typową dla kwalifikacji odpowiadających programowi studiów, potrafi planować pracę własną

K_K01 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, uznawania znaczenia wiedzy

K_K03 docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe Polski i krajów angielskiego obszaru językowego

K_K04 ma wrażliwość na aktualne wydarzenia w krajach angielskiego obszaru językowego, tolerancję i szacunek wobec innych narodów, jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz inicjowania działań na rzecz interesu publicznego.

K_K05 szanuje prawa autorskie i wykorzystuje znajomość literatury przedmiotu w sposób etyczny oraz zgodny z przyjętymi zasadami

K_K06 dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z własną pracą, z odpowiedzialnością przed współpracownikami oraz wykazuje aktywność w ich rozwiązywaniu,

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Henryk Kardela, Przemysław Łozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewelina Prażmo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Przemysław Łozowski, Konrad Żyśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Głaz, Hubert Kowalewski, Małgorzata Krzemińska-Adamek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)