Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce PA-BW-2S-HBWWP
Wykład (W) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Egzamin ustny lub pisemny (test otwarty, test opisowy): W-1, U-2, K-1
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Abramski, J. Konieczny, Justycjariusze, hutmani, policjanci. Z dziejów służb ochrony porządku w Polsce, Katowice 1987.

2. A. Misiuk, Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów instytucji i służb w latach 1764-1990, Warszawa 2015.

3. A. Misiuk, Historia policji w Polsce od X wieku do współczesności, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2015.

2. M. Borucki, Temida staropolska, Warszawa 2001.

3. A. Korobowicz, W. Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Warszawa 2012.

4. P. Majer, Ustawy polskiej Policji (1791-2011). Źródła z komentarzem, Szczytno 2013.

Efekty uczenia się:

Student od roku akademickiego 2019/2020 w ramach wykładu:

W-1: Zna i rozumie w pogłębionym stopniu krajowe źródła prawa kształtujące status polskich formacji policyjnych w przeszłości | K_W01

U-2: Potrafi komunikować się przy pomocy języka prawniczego, wykorzystując aparat pojęciowy z zakresu nauk o bezpieczeństwie | K_U05

K-1: Jest gotowy do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i treści odnajdywanych w Internecie na temat roli służb porządkowych w podtrzymaniu systemu politycznego i działań w zakresie utrzymania bezpieczeństwa obywateli | K_K01

Zakres tematów:

1. Bezpieczeństwo wewnętrzne w okresie monarchii patrymonialnej

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne w okresie monarchii stanowej

3. Rola organów parlamentaryzmu szlacheckiego w systemie bezpieczeństwa państwa

4. Urzędy posiadające kompetencje policyjne w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej

5. Kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego w działalności organów administracji centralnej i lokalnej w latach 1764-1793

6. Służby policyjne w okresie powstania kościuszkowskiego

7. Resort policji w Księstwie Warszawskim

8. Organizacja bezpieczeństwa wewnętrznego w Królestwie Polskim w dobie konstytucyjnej 1815-1830

9. Ochrona porządku publicznego w Wolnym Mieście Krakowie

10. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego w czasie powstań narodowych (listopadowego i styczniowego)

11. Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego caratu w Królestwie Polskim w okresach popowstaniowych

12. Organizacja porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego w zaborze pruskim i austriackim

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Fermus-Bobowiec 120/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-cf0b884f2 (2024-04-02)