Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PA-BW-2S-HBWWP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe, w tym:


Wykład 15

Ćwiczenia 15


Łączna liczba godzin kontaktowych: 30

Liczba punktów ECTS: 1Praca własna studenta:przygotowanie do wykładu: 15

przygotowanie do ćwiczeń: 15

przygotowanie do egzaminu: 28

przygotowanie do zaliczenia: 20łącznie liczba godzin pracy własnej studenta: 78

liczba punktów ECTS: 3Łącznie godzin: 108


Liczba punktów ECTS: 4

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Ćwiczenia

- bieżące przygotowanie do zajęć: U-1, U-2, K-1

- indywidualna i zespołowa analiza tekstów podręcznikowych i źródłowych: U-1

- udział w dyskusji dydaktycznej: U-2, U-3

- indywidualne i zespołowe prace etapowe: U-4, U-5

- zaliczenie ćwiczeń ustne lub pisemne: U-2, K-1


Wykład:

- egzamin ustny lub pisemny: W-1, W-2, U-1, U-2, K-1;

Pełny opis:

Zadaniem głównym przedmiotu jest zapoznanie studenta z procesem powstania i ewolucji systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego od początków państwowości do końca okresu Polski Ludowej. Tematyka przedmiotu obejmuje prezentację struktur i przekształceń instytucji tworzonych w celu zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego Polski. Proces powstania i rozwoju aparatu bezpieczeństwa wewnętrznego zostanie zaprezentowany ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzieje instytucji policji w Polsce.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Abramski, J. Konieczny, Justycjariusze, hutmani, policjanci. Z dziejów służb ochrony porządku w Polsce, Katowice 1987.

2. A. Misiuk, Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów instytucji i służb w latach 1764-1990, Warszawa 2015.

3. A. Misiuk, Historia policji w Polsce od X wieku do współczesności, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2015.

2. M. Borucki, Temida staropolska, Warszawa 2001.

3. A. Korobowicz, W. Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

Student od cyklu 2019/2020:

Wiedza:

W-1: Zna i rozumie w pogłębionym stopniu krajowe źródła prawa kształtujące status polskich formacji policyjnych w przeszłości, co może przydatne w pracy kadry kierowniczej organów bezpieczeństwa wewnętrznego | K_W01

W-2: Zna i rozumie metody interpretacji przepisów dotyczących funkcjonowania polskich organów bezpieczeństwa w przeszłości, co pozwala przygotować go do pracy w kadrze kierowniczej organów bezpieczeństwa wewnętrznego | K_W02

Umiejętności:

U-1: Potrafi dobierać historyczne źródła prawa dotyczące organizacji formacji policyjnych w Polsce po roku 1918, rozwiajać umiejętności użyteczne w pracy w kadrze kierowniczej organów bezpieczeństwa wewnętrznego | K_U02

U-2: Potrafi komunikować się przy pomocy języka prawniczego, wykorzystując aparat pojęciowy z zakresu nauk o bezpieczeństwie | K_U05

Kompetencje:

K-1: Jest gotowy do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i treści odnajdywanych w Internecie na temat roli służb porządkowych w podtrzymaniu systemu politycznego i działań w zakresie utrzymania bezpieczeństwa obywateli, rozwiając kompetencje przydatne w pracy w kadrze kierowniczej organów bezpieczeństwa wewnętrznego | K_K01

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dla kształcenia do cyklu 2018/2019 włącznie:

Student:

U-1: Potrafi definiować pojęcie służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz dokonać ich klasyfikacji w różnych okresach

dziejowych Polski

U-2: Potrafi opisywać modele organizacyjne służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego i ich ewolucję na ziemiach polskich

U-3: Potrafi wymieniać i charakteryzować formacje policyjne funkcjonujące na ziemiach polskich

U-4: W ramach pracy zespołowej potrafi analizować czynniki społeczne, polityczne i gospodarcze, wpływające na sposób organizacji i

funkcjonowania służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w aspekcie historycznym

U-5: Potrafi współdziałać z innymi w trakcie pracy zespołowej | K_U09

K-1: Rozumie konieczność doskonalenia swej wiedzy i potrzebę wykorzystywania doświadczeń historycznych w reformowaniu

współczesnych polskich służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Fermus-Bobowiec
Prowadzący grup: Anna Fermus-Bobowiec, Krzysztof Seroka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Fermus-Bobowiec
Prowadzący grup: Karol Dąbrowski, Anna Fermus-Bobowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0