Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język starożytny F-FLZ.90
Konwersatorium (KW) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.umcs.pl
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: W1, ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność); pisemne prace śródsemestralne z zakresu gramatyki i leksyki
W2, ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność); pisemne prace śródsemestralne z zakresu gramatyki i leksyki
U1, ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność);
U2, ocena ustnego referatu;
U3, ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność); pisemne prace śródsemestralne z zakresu gramatyki i leksyki
U4, ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)
K1, ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność);
K2, ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność).
Uwagi: Student powinien mieć dostęp do aplikacji MS Teams lub platformy Wirtualny Kampus oraz posiadać urządzenie, które umożliwia aktywne uczestnictwo w zajęciach zdalnych w czasie synchronicznym.
Literatura:

1) S. Wilczyński, E. Pobiedzińska, A. Jaworska, "Porta Latina. Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej" , Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2005.- podręcznik wiodący

2) O.Jurewicz,L.Winniczuk,J.Żuławska, "Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych" Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005r.- podręcznik uzupełniający

3) K. Kumaniecki, "Słownik łacińsko - polski" , PWN, Warszawa 1984.

4) "Mała encyklopedia kultury antyczne" , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990

5) J. Wikarjak, "Gramatyka opisowa języka łacińskiego , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1, zna podstawowe struktury językowe oraz terminologię filozoficzną w języku łacińskim K_W02, P6U_W, P6S_WG

W2, zna w zaawansowanym stopniu podstawowe metody analizy i interpretacji najważniejszych wytworów kultury rzymskiej z zakresu literatury, retoryki oraz filozofii K_W06, P6U_W, P6S_WG

Umiejętności:

U1, potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych odnośnie szeroko pojętej kultury rzymskiej K_U01, P6U_U, P6S_UW

U2, potrafi samodzielnie przygotować wystąpienie ustne dotyczące wybranych, szczegółowych zagadnień z retoryki, filozofii oraz literatury rzymskiej K_U07, P6U_U, P6S_UW, P6S_UK

U3, potrafi przeprowadzić analizę językową prostych tekstów łacińskich K_U08, P6U_U, P6S_UW, P6S_UU

U4, potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową, dokonując analizy językowej tekstu łacińskiego oraz jego translacji K_U10, P6U_U, P6S_UW, P6S_UO

Kompetencje społeczne:

K1, jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy z zakresu języka łacińskiego oraz ustawicznego jej uzupełniania K_K01, P6U_K, P6S_KK

K2, jest gotów do uświadamiania sobie roli, jaką odegrał język łaciński w europejskim dziedzictwie kulturowym K_K02, P6U_U, P6S_KO, P6S_KK

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca ocena aktywności studenta podczas zajęć, uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z testów śródsemestralnych

Zakres tematów:

1. Wiadomości wstępne: alfabet, wymowa i akcent. Wyrazy łacińskie w języku polski. Latinitas viva.

2. Temat i końcówka czasownika. Koniugacje I-II- indicativus, infinitivus, imperativus praesentis activi. Budowa zdania pojedynczego - podmiot, orzeczenie czasownikowe, infinitivus jako dopełnienie

3. Koniugacje III-IV- indicativus, infinitivus, imperativus praesentis activi. Zaimki osobowe i zaimek zwrotny. Tekst "Puellae de se narrant"

4. Deklinacja I wraz z wyjątkami. Przyimki łączące się z accusatiwem oraz ablatiwem.

5. Słowo posiłkowe "esse". Orzeczenie imienne. Tekst "De lingua Latina".

6. Deklinacja II rodzaju męskiego. Pluralia tantum.

7. Deklinacja II rodzaju nijakiego. Tekst 'De schola Romana".

8. Składnia ACI (accusativus cum infinitivo). Tekst "De doctrinis ex Graecia acceptis"

9. Imperfectum indicativi activi I-IV koniugacji.

10. Futurum I indicativi activi I-IV koniugacji. Tekst "De bello Troiano"

11. Composita z "esse". Tekst "De Troiae exitio"

12-13 Passivum - I grupa czasów: praesens, imperfectum, futurum I indicativi.

14-15 Accusativus i nominativus duplex. Składnia NCI (nominativus cum infinitivo). Tekst "De Latonae miseriis"

Metody dydaktyczne:

Objaśnianie

Ćwiczenia przedmiotowe z użyciem podręcznika programowego

Klasyczna metoda problemowa

Dyskusja dydaktyczna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dorota Tymura 36/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)