Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język starożytny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FLZ.90
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język starożytny
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Konwersatorium 60h, 2 ECTS

Konsultacje i egzamin 15h,

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 75h

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 2,5


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 30h

Przygotowanie się do egzaminu 15h

Łączna liczba godzin niekontaktowych 45

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 1,5


Sumaryczna liczba punktów ECTS (dla obu semestrów) 4Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność); pisemne prace śródsemestralne z zakresu gramatyki i leksyki

W2, ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność); pisemne prace śródsemestralne z zakresu gramatyki i leksyki

U1, ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność);

U2, ocena ustnego referatu;

U3, ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność); pisemne prace śródsemestralne z zakresu gramatyki i leksyki

U4, ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

K1, ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność);

K2, ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność).

Pełny opis:

Konwersatorium z języka łacińskiego obejmuje 60 godzin (dwa semestry). Podstawowym celem zajęć jest przygotowanie studenta do tłumaczenia tekstów łacińskich z wykorzystaniem słowników, opanowanie fleksji i syntaksy łacińskiej, doskonalenie warsztatu i umiejętności translatorskich, poszerzenie leksyki łacińskiej (filozoficznej- terminologia, sentencje, powiedzenia, zwroty, maksymy) oraz podkreślenie znaczenia języka łacińskiego w studiowaniu filozofii.

Literatura:

1)S. Wilczyński, E. Pobiedzińska, A. Jaworska, "Porta Latina. Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej" , Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2005.- podręcznik wiodący

2)O.Jurewicz,L.Winniczuk,J.Żuławska, "Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych" Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005r.- podręcznik uzupełniający

3)K. Kumaniecki, "Słownik łacińsko - polski" , PWN, Warszawa 1984.

"Mała encyklopedia kultury antyczne" , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990

4)J. Wikarjak, "Gramatyka opisowa języka łacińskiego , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA (obowiązujące dla roczników rozpoczynających studia przed rokiem ak. 2019/2020)

Wiedza:

W1, zna podstawowe struktury językowe oraz terminologię filozoficzną w języku łacińskim. K_W02, H1A_W02

W2, zna podstawowe metody analizy i interpretacji najważniejszych wytworów kultury rzymskiej z zakresu literatury, retoryki oraz filozofii. K_W08, H1A_W08, S1A_W10

Umiejętności:

U1, potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych odnośnie szeroko pojętej kultury rzymskiej. K_U01, H1A_U01

U2, potrafi samodzielnie przygotować wystąpienie ustne dotyczące wybranych, szczegółowych zagadnień z retoryki, filozofii oraz literatury rzymskiej. K_U09, H1A_U09, S1A_U10

U3, potrafi przeprowadzić analizę językową prostych tekstów łacińskich. K_U02, H1A_U02

U4, potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową, dokonując analizy językowej tekstu łacińskiego oraz jego translacji. K_U02, H1A_U02, K_U08, H1A_U08, S1A_U09

Kompetencje społeczne:

K1, jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy z zakresu języka łacińskiego oraz ustawicznego jej uzupełniania. K_K01, H1A_K01, H1A_K06, S1A_K01

K2, jest gotów do uświadamiania sobie roli, jaką odegrał język łaciński w europejskim dziedzictwie kulturowym. K_K05, H1A_K05

EFEKTY UCZENIA (obowiązujące roczniki od roku ak. 2019/2020)

Wiedza:

W1, zna podstawowe struktury językowe oraz terminologię filozoficzną w języku łacińskim K_W02, P6U_W, P6S_WG

W2, zna w zaawansowanym stopniu podstawowe metody analizy i interpretacji najważniejszych wytworów kultury rzymskiej z zakresu literatury, retoryki oraz filozofii K_W06, P6U_W, P6S_WG

Umiejętności:

U1, potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych odnośnie szeroko pojętej kultury rzymskiej K_U01, P6U_U, P6S_UW

U2, potrafi samodzielnie przygotować wystąpienie ustne dotyczące wybranych, szczegółowych zagadnień z retoryki, filozofii oraz literatury rzymskiej K_U07, P6U_U, P6S_UW, P6S_UK

U3, potrafi przeprowadzić analizę językową prostych tekstów łacińskich K_U08, P6U_U, P6S_UW, P6S_UU

U4, potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową, dokonując analizy językowej tekstu łacińskiego oraz jego translacji K_U10, P6U_U, P6S_UW, P6S_UO

Kompetencje społeczne:

K1, jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy z zakresu języka łacińskiego oraz ustawicznego jej uzupełniania K_K01, P6U_K, P6S_KK

K2, jest gotów do uświadamiania sobie roli, jaką odegrał język łaciński w europejskim dziedzictwie kulturowym K_K02, P6U_U, P6S_KO, P6S_KK

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Tymura
Prowadzący grup: Dorota Tymura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Tymura
Prowadzący grup: Dorota Tymura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Tymura
Prowadzący grup: Dorota Tymura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Tymura
Prowadzący grup: Dorota Tymura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Tymura
Prowadzący grup: Dorota Tymura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Tymura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Tymura
Prowadzący grup: Dorota Tymura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Tymura
Prowadzący grup: Dorota Tymura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)