Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia człowieka (egzamin) F-FLZ.11
Wykład (W) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.umcs.pl
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: W1, egzamin ustny, ocena udziału w dyskusjach
W2, egzamin ustny, ocena udziału w dyskusjach
W3, egzamin ustny, ocena udziału w dyskusjach
U2, egzamin ustny, ocena udziału w dyskusjach
K1, egzamin ustny, ocena udziału w dyskusjach
Uwagi: Student powinien mieć dostęp do aplikacji MS Teams lub platformy Wirtualny Kampus oraz posiadać urządzenie, które umożliwia aktywne uczestnictwo w zajęciach zdalnych w czasie synchronicznym.
Literatura:

1, I. Bittner, Filozofia człowieka: zarys dziejów i przegląd stanowisk, wyd. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.

2, T. Gadacz, Historia filozofii XX wieku, t. 2. Neokantyzm. Filozofia egzystencji. Filozofia dialogu, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1, zna w zaawansowanym stopniu miejsce antropologii filozoficznej w strukturze filozofii oraz jej relacje z naukami szczegółowymi K_W01, P6U_W, P6S_WG.

W2, zna w zaawansowanym stopniu podstawową terminologię z zakresu filozofii człowieka K_W02, P6U_W, P6S_WG

W3, zna w zaawansowanym stopniu główne stanowiska systematyczne oraz historyczne i współczesne koncepcje z zakresu filozofii człowieka K_W03, P6U_W, P6S_WG.

Umiejętności:

U2, potrafi formułować problemy, dobierać adekwatne do nich metody badawcze K_U04, P6U_U, P6S_UW.

U3, potrafi uzasadniać i argumentować, z wykorzystaniem poznanych koncepcji człowieka K_U06, P6U_U, P6S_UK.

Kompetencje społeczne:

K2, jest gotów do uświadamiania sobie i innym europejskiego dziedzictwa filozoficznego K_K02, P6U_K, P6S_KO, P6S_KK.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny

Zakres tematów:

Filozofia człowieka a inne działy filozofii. Filozofia człowieka a nauki szczegółowe. Sokrates - zwrot od zagadnień kosmologicznych ku humanistycznych

Główne koncepcje człowieka w okresie starożytnym (Platon, Arystoteles, Augustyn)

Średniowieczne koncepcje antropologiczne (człowiek- mikrokosmos, człowiek - obraz Boga, człowiek - osoba).

Antropologia R. Descartesa

Naturalistyczne (mechanistyczne i witalistyczne) koncepcje człowieka.

5 głównych idei człowieka według M. Schelera (religijna, racjonalistyczna, naturalistyczna, panromantyczna, ateistyczna).

M. Schelera koncepcja człowieka

Współczesne antropologie egzystencjalistyczne (K. Jaspers, J,P. Sartre, M. Bierdiajew), personalistyczne (E. Mounier, J. Maritain, K. Wojtyła), fenomenologiczne (R. Ingarden), przyrodnicze (H. Plessner), psychologiczne (Z. Freud, E. Fromm), kulturocentryczne (E. Cassirer)

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Honorata Jakuszko 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)