Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo sądowe Polski Ludowej PA-P-MS-PsPL
Wykład monograficzny (WM) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: - udział w dyskusji dydaktycznej: U-3, U-2
- analiza źródeł i wykonanie prac etapowych: U-1, U -2, U-4
- zaliczenie ustne (w trybie zdalnym z wykorzystaniem MS Teams): W-1, W-2, K-1, K-2
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2003 i późniejsze wydania.

2. Kallas M., Lityński A., Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa 2003.

3. Lityński A., Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2013.

4. Ryszka F. (red.), Historia państwa i prawa Polski, pod ogólną red. J. Bardacha, t. V: Historia państwa i prawa Polski 1918 – 1939, cz. 2, Warszawa 1968.

5. Stawarska – Rippel A., Prawo sądowe Polski Ludowej 1944 – 1950 a prawo Drugiej Rzeczypospolitej, Katowice 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. Grodziski S., Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej, Czasopismo Prawno – Historyczne t. XXXIII, z. 1, 1981, s. 47 – 81.

2. Grodziski S., Z dziejów unifikacji polskiego prawa cywilnego, Czasopismo Prawno – Historyczne t. XXXVII, z. 2, 1985, s. 291 – 300.

3. Lityński A., Wydział Karny Komisji Kodyfikacyjnej II Rzeczypospolitej, Katowice 1991.

4. A. Stawarska-Rippel, „Nowy" ustrój a „stare" prawo. Wstęp do badań nad prawem II RP w początkach Polski Ludowej, [w:] Z dziejów prawa, cz. 4, red. A. Lityński, Katowice 2003, s. 158.

Efekty uczenia się:

Jak w części ogólnej sylabusa.

Metody i kryteria oceniania:

- aktywny udział w dyskusji dydaktycznej

- odpowiedź na ponad 50% pytań na zaliczeniu ustnym (w trybie zdalnym z wykorzystaniem MS Teams)

Zakres tematów:

1. Stan prawny w zakresie prawa sądowego u progu Polski Ludowej. Prawo sądowe II Rzeczypospolitej w Polsce Ludowej.

2. Prawo karne i proces karny w latach 1944/1945–1969.

3. Prawo cywilne i proces cywilny w latach 1944/1945–1964.

4. Własność w Polsce Ludowej jako przykład instrumentalizacji prawa cywilnego.

5. Tendencje rozwojowe prawa karnego i procesu karnego w realiach Polski Ludowej po 1969 r.

6. Tendencje rozwojowe prawa cywilnego i procesu cywilnego w realiach Polski Ludowej po 1964 r.

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, dyskusja dydaktyczna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Fermus-Bobowiec 34/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0