Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia E-FR-LS-O.6
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: kolokwium z ćwiczeń, aktywność na ćwiczeniach
Literatura:

1. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

2. Mankiw N.G., Taylor M. P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2015.

3. Zalega T., Mikroekonomia współczesna, Wyd. Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Warszawa 2011/2016.

4. Rekowski M., Mikroekonomia, Poznań 2009.

5. Zalega T., Mikroekonomia współczesna. Zbiór zadań, Wyd. Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Absolwent zna i rozumie:

K_W01 - pojęcia używane w finansach i rachunkowości, teorie i metody badań wyjaśniające złożone zależności między nimi oraz ich zastosowania w identyfikowaniu i interpretowaniu zjawisk i procesów gospodarczych

K_W02 - charakter i miejsce nauk ekonomicznych oraz ich relacje do innych nauk (prawo, socjologia, psychologia)

K_W03 - charakter i zasady działania struktur i instytucji ekonomicznych i finansowych w wymiarze regionalnym, krajowym i globalnym

K_W04 - relacje między podmiotami gospodarującymi oraz instytucjami społeczno-gospodarczymi w skali krajowej i międzynarodowej

K_W05 - cechy człowieka jako podmiotu gospodarującego oraz podstawowe mechanizmy oddziałujące na zachowania konsumenta, pracownika, menedżera i przedsiębiorcy

K_W07 - podstawowe metody oceny efektywności poszczególnych obszarów gospodarowania (analiza finansowa, analiza przedsiębiorstwa)

K_W08 - uwarunkowania ekonomiczne, prawne, organizacyjne i etyczne oddziałujące na struktury i instytucje gospodarcze

K_W11 - fundamentalne dylematy współczesnej gospodarki i całej cywilizacji

K_W12 - podstawy działania mechanizmu rynkowego

K_W15 - podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, w tym sposoby finansowania przedsiębiorstw

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI:

K_U01 - dostrzegać i prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych

K_U02 - wykorzystać nabytą wiedzę teoretyczną do formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów oraz analizowania i prognozowania procesów i zjawisk w przedsiębiorstwie i gospodarce narodowej

K_U03 - prawidłowo przeprowadzić analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

K_U05 - przeprowadzić ocenę efektywności prostych projektów gospodarczych

K_U07 komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii

K_U09 brać udział w debacie, przedstawiać własne stanowisko, dyskutować z innymi

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

K_K01 - przeprowadzania krytycznej samooceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz podejmowania działań na rzecz ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

K_K02 - uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych; zasięgania opinii eksperckich w razie trudności

K_K03 - aktywnego uczestnictwa w organizacjach i instytucjach realizujących działania ekonomiczne

K_K04 - myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy; podejmowania działalności gospodarczej

K_K06 - odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, dbania o tradycje wykonywanego zawodu

K_K07 - uczestniczenia w projektach społeczno-gospodarczych, w tym podejmowanych na rzecz interesu publicznego

Zakres tematów:

Pomiar kosztów alternatywnych i wykreślanie krzywej możliwości produkcyjnych.

Określanie równowagi rynkowej – ujęcie statyczne i dynamiczne.

Wyznaczanie elastyczności popytu i podaży.

Określanie optimum konsumenta.

Określanie optimum producenta.

Analiza kosztów przedsiębiorstwa.

Wyznaczanie równowagi na rynku konkurencji doskonałej, monopolistycznym, konkurencji monopolistycznej i oligopolistycznym.

Wyznaczanie równowagi na rynku czynników produkcji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, (sala nieznana)
Anna Budzyńska 19/28 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Anna Matras-Bolibok 28/28 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, (sala nieznana)
Anna Budzyńska 22/28 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, (sala nieznana)
Anna Matras-Bolibok 20/28 szczegóły
5 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Anna Matras-Bolibok 28/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)