Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biznes plan E-FR-LN-FiOP.6
Wykład (W) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: efekty uczenia się w zakresie wiedzy - praca pisemna końcowa
efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych i umiejętności - prace zespołowe projektowe
Literatura:

Filipczuk J., Szczepankowski P. J., Biznes plan w teorii i praktyce zarządzania, WSZiM, Sochaczew 2005

Czepurko A., Łukaszewicz A., Biznesplan w praktyce zarządzania firmą, WSHiP im. R. Łazarskiego w Warszawie, Warszawa 2005

Tokarski A., Tokarski M., Wójcik J., Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan, CeDeWu Sp z o.o., Warszawa 2007

Opolski K., Waśniewski K., Biznes plan, jak go budować i analizować, CeDeWu Sp z o.o., Warszawa 2007

Ciechan-Kujawa M., Biznes plan. Standardy i praktyka, Wyd. „Dom Organizatora”, Toruń 2007

Ingram M., Zasady i techniki sporządzania biznes planów, AE Katowice 2000.

Pasieczny J., Biznesplan. Problemy i metody, Wyd WSPiZ im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

WIEDZA: STUDENT ZNA I ROZUMIE

K_W01 - pojęcia używane w finansach i rachunkowości, teorie i metody badań wyjaśniające złożone zależności między nimi oraz ich zastosowania w identyfikowaniu i interpretowaniu zjawisk i procesów gospodarczych

K_W05 - cechy człowieka jako podmiotu gospodarującego oraz podstawowe mechanizmy oddziałujące na zachowania konsumenta, pracownika, menedżera i przedsiębiorcy

K_W06 - metody i narzędzia pozwalające na pozyskiwanie, analizowanie i prezentowanie danych ekonomicznych i społecznych społeczno-gospodarczych, opisywanie struktur i instytucji społeczno-gospodarczych

UMIEJĘTNOŚCI: STUDENT POTRAFI

K_U02 - wykorzystać nabytą wiedzę teoretyczną do formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów oraz analizowania i prognozowania procesów i zjawisk w przedsiębiorstwie i gospodarce narodowej

K_U03 - prawidłowo przeprowadzić analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

K_U04 - posługiwać się przepisami prawa oraz systemami normatywnymi (rachunkowość, podatki) w celu rozwiązania konkretnych problemów i podejmowania odpowiednich działań

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: STUDENT JEST GOTÓW DO

K_K04 - myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy; podejmowania działalności gospodarczej

K_K07 - uczestniczenia w projektach społeczno-gospodarczych, w tym podejmowanych na rzecz interesu publicznego

Metody i kryteria oceniania:

obecność i aktywność na zajęciach, kolokwium pisemne końcowe - 70%, praca zespołowa - 30%

Zakres tematów:

1.Istota biznes planu

2.Funkcje i znaczenie biznes planu

3.Struktura biznes planu

4.Modele biznesu

5. Balanced Scorecard i Business Canvas Model

Metody dydaktyczne:

analiza przypadków, wykorzystanie technik kształcenia na odległość, praca zespołowa, metody aktywizowania studentów (np. metoda WCU, metoda kuli śnieżnej)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Bukalska 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)