Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia myśli ekonomicznej E-E-2S-O.10
Wykład (W) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: egzamin pisemny - test na platformie Wirtualny Kampus
Uwagi: Wykład jest realizowany z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, z wykorzystaniem platformy e-learningowej MS
Teams oraz Wirtualnego Kampusu UMCS.
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. R. Bartkowiak, Historia myśli ekonomicznej, Wyd. PWE, Warszawa 2008.

2. M. Blaug, Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.

3. H. Landreth, D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.

4. W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, Wyd. PWE, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. R. L. Heilbroner, Wielcy ekonomiści: czasy - życie – idee, Wyd. PWE, Warszawa1993.

2. M. Skousen, The Making of Modern Economics : The Lives and Ideas of the Great Thinkers ,  Taylor & Francis, New York 2016.

3. http://han.bg.umcs.edu.pl/han/ibuk/https/libra.ibuk.pl/reader/historia-gospodarcza-janusz-skodlarski-43820

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1: Student wymienia głównych przedstawicieli różnych kierunków, szkół i nurtów ekonomicznych.

W2 Student charakteryzuje w poszerzonym zakresie teorie ekonomiczne i ich ewolucje.

Umiejętności:

U1: Student kontrastuje dawne osiągnięcia z zakresu nauk ekonomicznych ze współczesną wiedzą ekonomiczną.

U2: Student dostrzega złożoności zjawisk gospodarczych i przyczyny zachodzących zmian.

Kompetencje:

K1: Student do

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny na platformie Wirtualny Kampus

Pozytywną ocenę z egzaminu można uzyskać w przypadku uzyskania min. 50% maksymalnej liczby punktów (mlp).

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do historii myśli ekonomicznej

2. Myśl ekonomiczna Starożytności i Średniowiecza

3. Ekonomia przedklasyczna: merkantylizm i fizjokratyzm

4. Angielska szkoła klasyczna

5. Francuska szkoła klasyczna

6.  Marksizm

7. Szkoła historyczna i instytucjonalizm

8. Szkoła psychologiczna (austriacka)

9. Szkoła matematyczna (lozańska)

10. Szkoła neoklasyczna (anglo-amerykańska)

11. Ekonomia dobrobytu

12. Keynesizm

13. Monetaryzm

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną

E-learning w trybie synchronicznym: wykład online, chat

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Kijek 58/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0