Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podmiotowość w filozofii współczesnej F-KS.20
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Zaliczenie ustne
Literatura:

1.Platon, Faidros, tłum. L. Regner, Warszawa 1993, 27-41 (244A-257B)

2. Arystoteles, O duszy, tłum. P. Siwek, Warszawa 1988, ks. I i ks. II.

3.R. Descartes, Rozprawa o metodzie, księga IV, różne wydania.

4.B. Pascal, Myśli, tłum, T. Żeleński (Boy), 1989, s. 230-239 [frg. 451.-456.].

5. F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, tłum. W. Berent, Warszawa 1990, s. 25-27.

6. S. Kierkegaard, Albo-albo, tłum. J. Iwaszkiewicz, Warszawa1982, s. 82-131.

7. M. Scheler, Pisma z antropologii filozoficznej, tłum. S. Czerniak i A. Węgrzecki, Warszawa 1987, s. 3–149; idem, Istota i formy sympatii, tłum. A. Węgrzecki, Warszawa 1986, s. 250-259.

8. J-P Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem, tłum. J. Krajewski, Warszawa 1998.

9. Filozofia dialogu, wyb. B. Baran, Kraków 1991, (M. Buber, O Ja i Ty; F. Rosenzweig, Nowe myślenie; E. Levinas, Ślad innego).

10. E. Fromm, Wojna w człowieku, tłum. P. Kuropatwiński, P. Pankiewicz, Gdańsk 1991.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Zna w zaawansowanym stopniu terminologię filozofii i innych dyscyplin ważnych dla rozumienia zagadnienia podmiotowości (K_W02/ H1A_W02,S1A_W01).

2. Posiada uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu filozofii społecznej, antropologii, etyki, aksjologii, religioznawstwa oraz rozumie ich powiązania z innymi dyscyplinami obszaru nauk humanistycznych i społecznych w zakresie przedmiotowego zagadnienia (K_W06/ H1A_W03, H1A_W05, S1A_W01).

3. Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową dotyczącą przedmiotowego zagadnienia w wybranych obszarach filozofii posiadających znaczenie przy rozpoznawaniu, kształtowaniu oraz pobudzaniu potencjału twórczego jednostek i grup społecznych (K_W07/ H1A_W04).

4. Posiada zaawansowaną wiedzę filozoficzną na temat historycznych oraz współczesnych ujęć zagadnienia podmiotowości (K_W08/ H1A_W06, S1A_W09).

5. Potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać wiarygodność oraz selekcjonować informacje dotyczące teoretycznego kontekstu zagadnienia podmiotowości, korzystając z rozmaitych źródeł i sposobów (K_U01/ H1A_U01, S1A_U02).

6. Posiada zaawansowane umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów oraz opracowanie i prezentację wyników badań dotyczących zagadnienia podmiotowości (K_U02/ H1A_U02, S1A_U02).

7. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, krytycznie analizować proponowane rozwiązania problemów dotyczących zagadnienia podmiotowości oraz twórczo rozwijać własne umiejętności badawcze i praktyczne, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (K_U03/ H1A_U03, S1A_U07).

8. Potrafi posługiwać się głównymi kategoriami i odwoływać się do różnych stanowisk z zakresu filozofii, szczególnie dotyczących zagadnienia podmiotowości oraz jego teoretycznego kontekstu w celu podjęcia próby rozwiązania problemów praktycznych (K_U04/ H1A_U04).

9. Docenia wartość dziedzictwa kulturowego jakim jest filozofia, ma świadomość jej roli w kształtowaniu się osobowości człowieka oraz odpowiedzialności za podejmowane działania (K_K05/ H1A_K05).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie zaliczenia ustnego przy uwzględnieniu stopnia opanowania zakresu tematycznego zajęć oraz efektów uczenia się.

Zakres tematów:

-wprowadzenie do zagadnienia podmiotowości w dziejach filozofii

-pojęcie duszy w filozofii starożytnej (Sokrates, Platon, Arystoteles);

-podmiotowość w filozofii nowożytnej (R. Descartes, B. Pascal, G. Berkeley);

-podmiotowość a filozofia życia (F. Nietzsche);

-podmiot a egzystencja (S. Kierkegaard, J.-P. Sartre);

-podmiotowość w filozofii M. Schelera;

-podmiot w filozofii dialogu

-modele podmiotowości (E. Fromm)

Metody dydaktyczne:

zajęcia on-line / Teams

wykład informacyjny

wykład problemowy

dyskusja dydaktyczna

wyjaśnienie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Damian Winczewski 18/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Damian Winczewski 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)