Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język starożytny F-FLZ.90
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.umcs.pl
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: W1, ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność); pisemne prace śródsemestralne z zakresu gramatyki i leksyki
W2, ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność); pisemne prace śródsemestralne z zakresu gramatyki i leksyki
U1, ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność);
U2, ocena ustnego referatu;
U3, ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność); pisemne prace śródsemestralne z zakresu gramatyki i leksyki
U4, ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)
K1, ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność);
K2, ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność).
Uwagi: Student powinien mieć dostęp do aplikacji MS Teams lub platformy Wirtualny Kampus oraz posiadać urządzenie, które umożliwia aktywne uczestnictwo w zajęciach zdalnych w czasie synchronicznym.
Literatura:

1) S. Wilczyński, E. Pobiedzińska, A. Jaworska, "Porta Latina. Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej" , Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2005.- podręcznik wiodący

2) O.Jurewicz,L.Winniczuk,J.Żuławska, "Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych" Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005r.- podręcznik uzupełniający

3) K. Kumaniecki, "Słownik łacińsko - polski" , PWN, Warszawa 1984.

4) "Mała encyklopedia kultury antyczne" , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990

5) J. Wikarjak, "Gramatyka opisowa języka łacińskiego , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1, zna podstawowe struktury językowe oraz terminologię filozoficzną w języku łacińskim K_W02, P6U_W, P6S_WG

W2, zna w zaawansowanym stopniu podstawowe metody analizy i interpretacji najważniejszych wytworów kultury rzymskiej z zakresu literatury, retoryki oraz filozofii K_W06, P6U_W, P6S_WG

Umiejętności:

U1, potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych odnośnie szeroko pojętej kultury rzymskiej K_U01, P6U_U, P6S_UW

U2, potrafi samodzielnie przygotować wystąpienie ustne dotyczące wybranych, szczegółowych zagadnień z retoryki, filozofii oraz literatury rzymskiej K_U07, P6U_U, P6S_UW, P6S_UK

U3, potrafi przeprowadzić analizę językową prostych tekstów łacińskich K_U08, P6U_U, P6S_UW, P6S_UU

U4, potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową, dokonując analizy językowej tekstu łacińskiego oraz jego translacji K_U10, P6U_U, P6S_UW, P6S_UO

Kompetencje społeczne:

K1, jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy z zakresu języka łacińskiego oraz ustawicznego jej uzupełniania K_K01, P6U_K, P6S_KK

K2, jest gotów do uświadamiania sobie roli, jaką odegrał język łaciński w europejskim dziedzictwie kulturowym K_K02, P6U_U, P6S_KO, P6S_KK

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca ocena aktywności studenta podczas zajęć, uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z testów śródsemestralnych

Zakres tematów:

1. Accusativus i nominativus duplex, składnia NCI.

2. Participium perfecti passivi. Dativus possessivus.

3. Zdania spójnikowe. Tekst "De Romulo et Remo".

4. II i III grupa czasów: indicativi perfecti, plusquamperfecti, futuri II activi.

5. II i III grupa czasów: indicativi perfecti, plusquamperfecti, futuri II passivi.

6. II i III grupa czasów: indicativi perfecti, plusquamperfecti, futuri II activi. i passivi- ćwiczenia utrwalające

7. Tekst "Verba poetae"- ćwiczenia translatorskie.

8. Zdania celowe i dopełnieniowe. Tekst "De Marco Tullio Cicerone"

9. Zdania względne. Tekst "De serviis et servitute"

10. Tekst "Bonum est salutare" - ćwiczenia translatorskie.

11. Translacja tekstów Cycerona: "Amor scientiae", "Definitio decori", "Reverentia et verecundia", "Appetitus et ratio", "Ludus et iocus", "Nosce te ipsum".

Metody dydaktyczne:

Objaśnianie

Ćwiczenia przedmiotowe z użyciem podręcznika programowego

Klasyczna metoda problemowa

Dyskusja dydaktyczna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dorota Tymura 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)