Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Estetyka F-FLZ.53
Wykład (W) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.umcs.pl
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: W1, egzamin ustny
W2, egzamin ustny, udział w dyskusji
W3, egzamin ustny, udział w dyskusji
U3, udział w dyskusji
K1, udział w dyskusji
K2, udział w dyskusji
K3, udział w dyskusji

Uwagi: Student powinien mieć dostęp do aplikacji MS Teams oraz posiadać urządzenie, które umożliwia aktywne uczestnictwo w zajęciach zdalnych w czasie synchronicznym.
Literatura:

• W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, Arkady, Warszawa 1985.

• R. Ingarden, Studia z estetyki, t.3, PWN, Warszawa 1970.

• K. Wilkoszewska (red.), Wizje i rewizje. Wielka księga estetyki w Polsce, Universitas, Kraków 2007.

• I. Lorenc, Logos i mit estetyczności, Wyd. UW, Warszawa 1993.

• G. Dziamski, Postmodernizm wobec kryzysu estetyki współczesnej, Poznań 1996.

• W. Welsch, Estetyka poza estetyką, Uniwersitas, Kraków 2005.

• O. Marquard, Aesthetica i anaesthetica. Rozważania filozoficzne, Oficyna Naukowa , Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1, zna i rozumie w zaawansowanym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną estetyki, K_W01, P6U_W, P6S_WG, P6S_WK

W2, zna i rozumie w zaawansowanym stopniu najważniejsze koncepcje, teorie, terminologię i metodologię z zakresu estetyki, K_W05, P6U_W, P6S_WG

W3, zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia związane z kształtowaniem się i historyczną zmiennością idei i pojęć z zakresu estetyki, K_W04, P6U_W, P6S_WG, K_W10, P6U_W, P6S_WG

Umiejętności:

U3, potrafi merytorycznie argumentować, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, a także oceniać kontrargumenty i udzielać na nie odpowiedzi, K_U06, P6U_U, P6S_UK

Kompetencje społeczne:

K1, jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy zawodowej oraz do uzupełniania jej, K_K01, K_K02, P6U_K, P6S_KK, P6S_KO,

K2, jest gotów do przekazywania wiedzy z dziadziny estetyki, K_K04, P6U_K, P6S_KK, P6S_KO,

K3, jest gotów do intensyfikowania swojego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, a w szczególności do uczestnictwa w spotkaniach i dyskusjach poświęconych zagadnieniom estetycznym, K_K03, P6U_K, P6S_KO

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny na podstawie wiedzy zdobytej w trakcie wykładu i konwersatorium oraz literatury podanej wraz z tematyką wykładu na początku semestru oraz w trakcie zajęć konwersatoryjnych.

Zakres tematów:

• Estetyka- historia, przedmiot, działy i metody.

• Geneza sztuki, dzieje kategorii i klasyfikacji.

• Piękno i wartości opozycyjne wobec piękna. Teorie piękna od starożytności do estetyki współczesnej. Pojęcie kategorii estetycznych.

• Autonomia sztuki. Historia sporu o obrazy i współczesne przykłady konfliktów między wartościami estetycznymi i pozaestetycznymi w ocenie dzieła sztuki.

• Przełom subiektywistyczny w estetyce. Zagadnienia smaku i gustu w koncepcjach Davida Hume’a i Immanuela Kanta oraz ich współczesne interpretacje.

• Przeżycie estetyczne i ocena estetyczna. Nietzscheańskie tropy współczesnych dystynkcji w krytyce sztuki.

• Przeżycie, dzieło i wartość w paradygmacie estetycznym. Filozoficzne inspiracje teorii Romana Ingardena oraz jej recepcja w estetyce nowoczesnej.

• Awangarda – znaczenie pojęcia, kierunki, główne założenia. Pojęcie antysztuki.

• Utopie awangardowe a problem wolności twórczej i odpowiedzialności artystycznej.

• Sztuka po awangardzie jako praktyka artystyczna i sztuka jako instytucja. Dyskusje wokół statusu dzieła sztuki i autora.

• Czy sztuka jest pojęciem otwartym? Umberto Eco próby przełamania impasu w badaniach estetycznych.

• Postmodernizm w sztuce, kulturze i filozofii. Kryzys wielkich narracji i jego następstwa w relacjach między filozofią i sztuką – koncepcja Jean-François Lyotarda.

• Estetyka ponowoczesna wobec podstawowych problemów współczesnego świata: humanizmu, ekologii i różnych form wykluczenia (Nicolas Bourriaud, Carolyn Korsmeyer, Richard Shusterman, Jacques Rancière).

• Wolfganga Welscha koncepcja „estetyki poza estetyką”.

• Perspektywy badawcze estetyki polskiej i ich ocena na tle osiągnięć humanistyki zachodniej. Teoria Czystej Formy Stanisława Ignacego Witkiewicza.

• wielość rzeczywistości w sztuce Leona Chwistka. Schematyczność i wielowarstwowość dzieła sztuki Romana Ingardena. Estetyka poza sztuką Mieczysława Wallisa

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Teresa Pękala 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)