Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Estetyka F-FLZ.53
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.umcs.pl
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: W2, udział w dyskusji; pisemne kolokwium
W3, udział w dyskusji; pisemne kolokwium
U1, udział w dyskusji; pisemne kolokwium
U2, udział w dyskusji; pisemne kolokwium
U3, udział w dyskusji; pisemne kolokwium
K1, udział w dyskusji
K2, udział w dyskusji
K3, udział w dyskusji
Uwagi: W wypadku przejścia na tryb nauczania zdalnego Student powinien mieć dostęp do aplikacji MS Teams oraz posiadać urządzenie, które umożliwia aktywne uczestnictwo w zajęciach zdalnych w czasie synchronicznym.
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Arystoteles, Poetyka, dowolne wydanie

Heidegger M., Źródło dzieła sztuki, w: tenże, Drogi lasu, W-wa 1997, str. 7-62

Hume D., Sprawdzian smaku, w: tenże, Eseje z dziedziny moralności i smaku, BKF, W-wa 1955, str. 190-215

Ingarden R., Przeżycie estetyczne, w: tenże, Studia z estetyki, t. III, str. 97-102

Kant I., Krytyka władzy sądzenia, dowolne wydanie, a tam: Analityka piękna (par.1-22); Analityka wzniosłości (par. 23-29);

Ossowski S., Co to są przeżycia estetyczne?, w: tenże, U podstaw estetyki, (Dzieła, tom I). Warszawa 1966, str. 253-277;

Platon, Państwo, dowolne wydanie, księga X;

Ranciere J., Estetyka jako polityka, w : tegoż zbiór pod tym samym tytułem, przeł. J. Kutyła, P. Mościcki, Warszawa 2007, str.21-39

Stróżewski W., O pojęciach piękna, w: tenże, Istnienie i wartość, Kraków 1981, str. 312-335

Tatarkiewicz W., Postawa estetyczna, literacka i poetycka, w: tenże, Droga przez estetykę, (lub w: Wybór pism estetycznych);

Wallis M., O doznaniu estetycznym, w: tenże, Przeżycie i wartość, str. 237-241

Żelazny M., Źródłowy sens pojęcia „estetyka”, w: tenże, Estetyka filozoficzna, Toruń 2009, str. 17-41

Literatura dodatkowa:

Cohen T., Dylemat w teorii smaku: Hume czy Kant, w: „Studia Estetyczne”, XVIII (1981), str. 223-231

Żelazny M., Estetyka filozoficzna, Toruń 2009,

Perkowska H., Egzystencja a rozum. Projekt interpretacyjny „Krytyki władzy sądzenia” I. Kanta, Szczecin 1996;

Tatarkiewicz W., Dzieje 6 pojęć, W-wa 1975 r.

Tatarkiewicz W., Historia estetyki, t. I, Ossolineum, 1962 r.

Wolicka E., Rozważania wokół Kanta. Prolegomena do filozofii kultury jako krytyki władz podmiotu, Lublin 2002

Woźniak C., Myślenie sztuki Martina Heideggera;

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W2, zna i rozumie w zaawansowanym stopniu najważniejsze koncepcje, teorie, terminologię i metodologię z zakresu estetyki, K_W05, P6U_W, P6S_WG

W3, zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia związane z kształtowaniem się i historyczną zmiennością idei i pojęć z zakresu estetyki, K_W04, P6U_W, P6S_WG, K_W10, P6U_W, P6S_WG

Umiejętności:

U1, potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych z zakresu estetyki, K_U01, K_U02, P6U_U, PS6_UW,

U2, potrafi poprawnie stosować terminologię estetyczną, definiować pojęcia, formułować i analizować problemy estetyczne, dobrać adekwatne do nich metody i narzędzia badawcze, a następnie opracować i zaprezentować wyniki badań, K_U03, K_U04, P6U_U, PS6_UW, P6S_UO,

77

U3, potrafi merytorycznie argumentować, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, a także oceniać kontrargumenty i udzielać na nie odpowiedzi, K_U06, P6U_U, P6S_UK

Kompetencje społeczne:

K1, jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy zawodowej oraz do uzupełniania jej, K_K01, K_K02, P6U_K, P6S_KK, P6S_KO,

K2, jest gotów do przekazywania wiedzy z dziadziny estetyki, K_K04, P6U_K, P6S_KK, P6S_KO,

K3, jest gotów do intensyfikowania swojego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, a w szczególności do uczestnictwa w spotkaniach i dyskusjach poświęconych zagadnieniom estetycznym, K_K03, P6U_K, P6S_KO

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusja problemowa; analiza tekstu źródłowego

Zakres tematów:

• Estetyka – geneza dziedziny

• Pojęcie sztuki starożytnych Greków: Platon; Arystoteles

• Znaczenia terminu piękno.

• Smak estetyczny

• Estetyka Kantowska: analityka piękna; analityka wzniosłości

• Przeżycie i postawa estetyczna

• Budowa dzieła sztuki – Roman Ingarden

• Źródło dzieła sztuki – Martin Heidegger

• Estetyka jako dzielenie postrzegalnego - Jaques Ranciere

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstów filozoficznych, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Rafał Czekaj 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)