Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ontologia F-FLZ.74
Wykład (W) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af760f62d2c2e4f62880050a41ba20e98%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=72aa3d63-376a-451f-b385-8d5284b944e2&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: W1, egzamin pisemny
W2, egzamin pisemny
W3, egzamin pisemny
W4, egzamin pisemny
U1, egzamin pisemny
U2, egzamin pisemny
U3, egzamin pisemny
K1, egzamin pisemny
K2, egzamin pisemny


Uwagi: Student powinien mieć dostęp do aplikacji MS Teams lub platformy Wirtualny Kampus oraz posiadać urządzenie, które umożliwia aktywne uczestnictwo w zajęciach zdalnych w czasie synchronicznym.

Warunkiem możliwości przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z konwersatorium.
Literatura:

• S. Kołodziejczyk (red.), Przewodnik po metafizyce, Wydawnictwo UAM, Kraków 2011.

• M. Hempoliński, Filozofia współczesna. Wprowadzenie do zagadnień i kierunków, PWN, Warszawa 1989 (Część II „Ontologia”).

• K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania, metafizyka (Część II „Metafizyka”), Czytelnik, Warszawa 1983.

• T. Czeżowski, O metafizyce, jej kierunkach i zagadnieniach, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2004.

• Z. Cackowski, Zasadnicze zagadnienia filozofii, KiW, Warszawa 1989 (Część II „Ontologia”).

• R. Ingarden, Spór o istnienie świata. t. 1, Ontologia egzystencjalna, PWN, Warszawa 1987.

• W. Stróżewski, Ontologia, Wydawnictwo Aureus, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004.

• M. Hempoliński (red.), Ontologia. Antologia tekstów filozoficznych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1994.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1, zna w zaawansowanym stopniu podstawowe koncepcje uprawiania metafizyki i ontologii oraz ich powiązania z naukowymi i pozanaukowymi formami refleksji i działalności kulturotwórczej: religią, sztuką, mitem i przekonaniami światopoglądowymi K_W01, P6U_W, P6S_WG

W2, zna w zawansowanym stopniu i rozumie główne spory w starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej ontologii: o strukturę świata realnego, charakter zachodzących w świecie powiązań przyczynowych, materialnych, formalnych i celowych, o naturę czasu i przestrzeni, o rolę nauk przyrodniczych i społecznych w ukształtowaniu się współczesnego rozumienia sporów w metafizyce i ontologii K_W01, K_W02, K_W04, P6U_W, P6S_WG

W3, zna zaawansowaną terminologię ontologiczną oraz wie jak się nią posłużyć w sporze na zadany do dyskusji temat K_W01, K_W04, P6U_W, P6S_WG, K_W05, P6U_W, P6S_WG

W4, zna w zaawansowanym stopniu szczegółowe zapatrywania metafizyczne czołowych filozofów europejskich, główne argumenty przytaczane na ich poparcie oraz wysuwane w sporze z nimi K_W01, K_W02, K_W04, P6U_W, P6S_WG

Umiejętności:

U1, potrafi sformułować i przeanalizować problem z obszaru metafizyki klasycznej i nowożytnej ontologii; jest przygotowany do udziału w prowadzeniu badań K_U01, K_U02, P6U_U, P6S_UW

U2, potrafi uczestniczyć w dyskusjach dotyczących zagadnień ontologicznych, jasno formułować swoje stanowisko, przytaczać na jego poparcie argumenty i odnosić się krytycznie do wysuwanych kontrargumentów K_U04, P6U_U, P6S_UK

U3, potrafi przygotować konspekt lektur i wykładów, prace pisemne oraz wystąpienia ustne dotyczące zagadnień z obszaru klasycznej i nowożytnej ontologii K_U06, P6U_U, P6S_UK

Kompetencje społeczne:

K1, umie odróżnić pytania z filozoficznego punktu widzenia trywialne lub nieistotne od nietrywialnych i istotnych K_K05, P6U_K, P6S_KR

K2, docenia wartość intelektualnego wkładu filozofii klasycznej i nowożytnej w ukształtowanie głównych paradygmatów filozofii współczesnej K_K04, P6U_K, P6S_KO

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Zakres tematów:

1. Główne koncepcje ontologii. Ontologia a metafizyka i nauka.

2. Najważniejsze pojęcia i zagadnienia ontologii.

3. Spór o tworzywo świata: monizm, dualizm, pluralizm.

4. Podstawowe formy materializmu.

5. Pojęcie materii w nauce współczesnej a tradycja filozoficzna.

6. Zagadnienie idealizmu metafizycznego (idealizm obiektywny, su-biektywny, transcendentalny).

7. Metafizyczny realizm.

8. Zagadnienie przedmiotów idealnych – spór o uniwersalia.

9. Główne koncepcje czasu i przestrzeni.

10. Zagadnienie związku przyczynowo-skutkowego.

11. Determinizm i indeterminizm, kauzalizm i finalizm, zagadnienie wolności.

12. Materia a psychika.

13. Teizm i ateizm.

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy - prezentacja multimedialna, wykład konwersatoryjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Łukasik 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0