Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kulturowe reprezentacje świata (JiD) F-K.133
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Ocena przygotowania do zajęć
Sprawdziany pisemne

Literatura:

Dennett D. "Od bakterii do Bacha. O ewolucji umysłów", Copernicus Center Press, Kraków 2017

Tomasello M. „Kulturowe źródła ludzkiego poznania”, s. 128-180

Roy Goodwin D’Andrade „Kulturowy aspekt poznania”

Lyotard, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, s. 67-96

Z. Kövecses „Język, umysł, kultura”

W.J. Ong „Informacja a/lub komunikacja – interakcje”

Millican R. "„Reprezentacje-dwugłowce”

Efekty uczenia się:

K1: Absolwent rozpoznaje problem reprezentacji kulturowych jako jedno z najważniejszych zagadnień kognitywistycznych [K_W01]

K2: Zna i definiuje w języku polskim i – w ograniczonym zakresie – w angielskim, elementarną terminologię związaną z problematyką reprezentacji kulturowych: rozpoznaje rodzaje reprezentacji kulturowych i ich funkcje w przetwarzaniu poznawczym [K_W02]

K3: Zna i rozumie różne koncepcje reprezentacji kulturowych i ich znaczenia dla przetwarzania poznawczego [K_W05]

K4: Zna podstawowe nurty badań nad reprezentacjami kulturowymi, ich mocne i słabe strony oraz najważniejsze osiągnięcia [K_W09]

K5: Zna relacje problematyki reprezentacji kulturowych z problemami podejmowanymi w ramach innych dyscyplin humanistycznych, społecznych i przyrodniczych [K_W10]

U1: Potrafi analizować teksty dotyczące problematyki reprezentacji kulturowych. Rozpoznawać podstawowy problem w nich podejmowany i określać zaproponowane rozwiązania [K_U03]

U2: Potrafi sformułować własne stanowisko wobec znaczenia poszczególnych rodzajów reprezentacji kulturowych w przetwarzaniu poznawczym człowieka oraz argumentować na jego rzecz. Potrafi ocenić kontrargumenty przeciwników i dyskutować z nimi. Potrafi zaprezentować swoje stanowisko w formie wystąpienia ustnego [K_U09]

U3: Potrafi podjąć dyskusję na temat znaczenia poszczególnych rodzajów reprezentacji kulturowych w języku polskim i – w ograniczonym zakresie – w języku angielskim [K_U10].

K1: Jest przygotowany do krytycznej oceny własnej oraz powszechnie dostępnej wiedzy na temat znaczenia różnego rodzaju reprezentacji kulturowych w przetwarzaniu poznawczym. W dyskusjach na temat tej problematyki przejawia postawę konstruktywnego krytycyzmu [K_K01]

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności na zajęciach i stopnia przygotowania do zajęć

Sprawdzian pisemny

Zakres tematów:

Ewolucja reprezentacji kulturowych

Problematyka dotycząca pojęcia memu

Etapy i warunki rozwoju umiejętności językowych u dzieci

Rola pisma w rozwoju reprezentacji kulturowych

Ucieleśnienie reprezentacji kulturowych

Problem błędnej reprezentacji rzeczywistości

Rodzaje reprezentacji umysłowych i kulturowych

Wpływ reprezentacji kulturowych na ludzkie procesy poznawcze

Metody dydaktyczne:

Praca z tekstem

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 18:30 - 20:00, (sala nieznana)
Barbara Tomczyk 25/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-40af4beac (2024-06-11)