Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia człowieka (egzamin) F-FLZ.11
Wykład (W) Semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: W1, egzamin ustny, ocena udziału w dyskusjach
W2, egzamin ustny, ocena udziału w dyskusjach
W3, egzamin ustny, ocena udziału w dyskusjach
U2, egzamin ustny, ocena udziału w dyskusjach
K1, egzamin ustny, ocena udziału w dyskusjach
Uwagi: Wykład jest w całości prowadzony w trybie zdalnym.
Literatura:

1, I. Bittner, Filozofia człowieka: zarys dziejów i przegląd stanowisk

2, W. Starzyńska-Kościuszko, Filozoficzne koncepcje człowieka

3, M. Scheler, Człowiek i historia, w: tenże, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy

4, Teksty źródłowe charakterystyczne dla analizowanych koncepcji

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1, zna w zaawansowanym stopniu miejsce antropologii filozoficznej w strukturze filozofii oraz jej relacje z naukami szczegółowymi K_W01, P6U_W, P6S_WG.

W2, zna w zaawansowanym stopniu podstawową terminologię z zakresu filozofii człowieka K_W02, P6U_W, P6S_WG

W3, zna w zaawansowanym stopniu główne stanowiska systematyczne oraz historyczne i współczesne koncepcje z zakresu filozofii człowieka K_W03, P6U_W, P6S_WG.

Umiejętności:

U2, potrafi formułować problemy, dobierać adekwatne do nich metody badawcze K_U04, P6U_U, P6S_UW.

U3, potrafi uzasadniać i argumentować, z wykorzystaniem poznanych koncepcji człowieka K_U06, P6U_U, P6S_UK.

Kompetencje społeczne:

K2, jest gotów do uświadamiania sobie i innym europejskiego dziedzictwa filozoficznego K_K02, P6U_K, P6S_KO, P6S_KK.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wypowiedzi ustnej w trakcie egzaminu ustnego

Kryteria oceny: stopień opanowania wiedzy na temat problematyki zajęć, stopień opanowania terminologii filozoficznej z zakresu problematyki zajęć, rozumienie powiązań miedzy różnymi stanowiskami i poglądami.

Zakres tematów:

1, Filozofia człowieka a koncepcje filozofii

2, Filozofia człowieka a inne działy filozofii

3, Główne stanowiska w sporze o istnienie ludzkiej natury

4, Antropologia filozoficzna i historyzm

5, Monizm, dualizm i pluralizm w antropologii

6, Aksjologiczny charakter bytu ludzkiego

7, Główne modele filozofii człowieka i ludzkiej historii: model praktyczny , teoretyczny, teoretyczno-praktyczny.

8, Główne stanowiska w sporze o ludzką wolność; rodzaje i przykłady kompatybilizmu i inkompatybilizmu

9, Ja i inni: problem alter ego

10, Człowiek w perspektywie przemian kulturowo-cywilizacyjnych

11, Szczęście i sens życia

12, Transhumanizm

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny

Wykład problemowy

Wykład konwersatoryjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Leszek Kopciuch 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)