Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka regionalna E-E-LS-O.19
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Zaliczenie pisemne na koniec semestru, aktywność na zajęciach.
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu. Wyd. 2, Warszawa 2012

2. Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z.Strzelecki, PWN, Warszawa 2008 (podręcznik dostępny online w systemie IbukLibra)

3. Korenik S., Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-ekonomicznych, CeDeWu, Warszawa 2011

4. Pająk, K. Dahlke P., Kvilinskyi O., Determinanty rozwoju regionalnego - współczesne odniesienie, w: "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy", nr 9, 2016, s. 109-122.

5. Strużycki, M. (red. nauk.), Przedsiębiorstwo, region, rozwój, Diffin, Warszawa 2011.

6. Tkaczyński J.W., Świstak M., Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2013

7. Armstrong H., Taylor J., Regional economics and policy, 3rd ed., Blackwell Publishing, Malden, Oxford, Carlton 2000

Literatura uzupełniająca:

1. Parysek J., Rozwój społeczno-gospodarczy oraz czynniki i uwarunkowania rozwoju, w: „Studia KPZK”, 2018, s. 37-56.

2. Szafran J., Polityka spójności UE w Polsce, Republice Czeskiej, Republice Słowackiej i na Węgrzech. Cele, instrumenty, instytucje, Norbertinum, Lublin 2021

3. Kubiak K., Klastry - czynnik wsparcia przedsiębiorczości i rozwoju regionów, w: "Przedsiębiorczość i zarządzanie", t. XVIII, z. 12, cz. 2, 2017, s. 109-124.

4. Mika, B., Pingwin czy orzeł? Społeczny charakter wiedzy na przykładzie kalifornijskiej Doliny Krzemowej, w: "Studia Krytyczne", nr 4, 2017, s. 131-150.

5. Pudlik M., Garus C., Jak feniks z popiołów. Rozwój struktur metropolitalnych w Zagłębiu Ruhry jako wzór dla rozwoju Górnego Śląska?, w: „Studia Regionalne i Lokalne”, 1(35), 2009, s. 32-51.

6. Taylor R. P., A Review of Industrial restructuring in the Ruhr Valley and Relevant Points for China, 2015, https://c2e2.unepdtu.org/wp-content/uploads/sites/3/2016/04/industrial-restructuring-in-the-ruhr-valley.pdf [05.11.2021].

7. Tuziak A., Peryferyjność a nierówności i dysproporcje rozwojowe na poziomie regionalnym, w "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 59 (2/2019), s. 131-148.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Absolwent zna i rozumie:

- elementarną terminologię używaną w ekonomii regionalnej oraz jej zastosowanie do objaśniania przyczyn i skutków zróżnicowań w rozwoju regionalnym (K_W01),

- cechy człowieka jako podmiotu gospodarującego oraz podstawowe mechanizmy oddziałujące na zachowania przedsiębiorców oraz jakość życia mieszkańców regionów i miast (K_W04),

- cele, zasady i instrumenty polityki regionalnej oraz funkcjonowanie instytucji w wymiarze regionalnym, krajowym i globalnym, a także relacje zachodzące między nimi (K_W05)

- metody i narzędzia gromadzenia, przetwarzania, analizy i prezentacji danych regionalnych (K_W07).

Umiejętności. Absolwent potrafi:

- dostrzegać i prawidłowo interpretować zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze (K_U01),

- analizować i prognozować procesy i zjawiska gospodarcze oraz społeczne z wykorzystaniem odpowiednich metod i narzędzi ekonomicznych, w tym analizy danych statystycznych (K_U02),

- brać udział w debacie poświęconej zagadnieniom rozwoju miast, przedstawiać swoje opinie, dyskutować z innymi uczestnikami debaty (K_U07).

Kompetencje społeczne. Absolwent jest gotów do:

- krytycznej samooceny swojej wiedzy i umiejętności oraz ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (K_K01),

- uznawania znaczenia wiedzy ekonomicznej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz korzystania z wiedzy i doświadczenia ekspertów (K_K02),

- odpowiedzialnego przygotowania się do swojej pracy oraz uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i pozyskanych umiejętności (K_K08).

Metody i kryteria oceniania:

Bieżące przygotowanie do zajęć na podstawie aktywności i pracy w grupach (W04, U02, U07, K02). Zaliczenie pisemne obejmuje test składający się z pytań jednokrotnego wyboru (punktowanych w skali 0-1) i części opisowej (punktowanej w skali 0-3) (W01, W05, U01, K01, K08). Pozytywne zaliczenie kolokwium wymaga uzyskania co najmniej 50% łącznej punktacji

Zakres tematów:

1. Region ekonomiczny, regionalizacja, rozwój regionalny - pojęcia i klasyfikacje.

2. Uwarunkowania rozwoju regionów. Czynniki i bariery rozwoju regionalnego.

3. Geneza i ewolucja polityki regionalnej w Polsce.

4. Modele polityki regionalnej. Cele, instrumenty i instytucje polityki regionalnej w Polsce.

5. Cele, narzędzia i zasady polityki spójności Unii Europejskiej.

6. Istota i czynniki konkurencyjności regionalnej.

7. Innowacje w regionach i miastach. Miasta inteligentne.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja w grupach i w plenum

Analiza studiów przypadku

Analiza danych statystycznych

Praca nad projektem

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Joanna Szafran 32/33 szczegóły
2 co drugi czwartek (parzyste), 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Joanna Szafran 33/34 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0