Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia sektora publicznego E-E-2S-O.8
Wykład (W) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Udział w dyskusjach i udział w quizach na wykładach.
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

Stiglitz J. E., Economics of the Public sector, W. W. Norton Company, London;New York 2015 (nowe wydanie)

Zarys ekonomii sektora publicznego, pod red. M. Brola, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010

Kwiatkowski G., Ekonomia w zarysie, Wydawnictwo Ekonomik, 2022

Marginal Revolution University, mru.org

Literatura uzupełniająca:

Core Economics, core-econ.org

Sektor publiczny w Polsce i na Świecie, pod red. J. Kleera, CeDeWu, Warszawa 2005

Boundless Economics, courses.lumenlearning.com/boundless-economics

Antonowicz D., Funkcjonowanie sektora publicznego. Brytyjska perspektywa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004

Sektor publiczny we współczesnej gospodarce, pod red. R. Przygrodzkiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1. Student charakteryzuje w pogłębionym stopniu pojęcia, metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między zjawiskami i procesami w sektorze publicznym przy zastosowaniu wiedzy ekonomicznej i dyscyplin pokrewnych.

W2. Student przedstawia wielowymiarowo aspekty funkcjonowania sektora publicznego w różnych krajach, w tym również wskazuje zmiany wynikające z rozwoju technologicznego.

W3. Student wymienia i opisuje kluczowe koncepcje z zakresu ekonomii sektora publicznego.

W4. Student przedstawia funkcje, możliwości i ograniczenia instytucji wpływających na funkcjonowanie sektora publicznego.

W5. Student charakteryzuje fundamentalne problemy występujące współcześnie w sektorze publicznym.

UMIEJĘTNOŚCI:

U1. Student potrafi wykorzystać nowoczesne narzędzia do pozyskiwania i opracowania informacji oraz używa nowoczesnych form komunikacyjno-informacyjnych w celu zaprezentowania opracowanych treści ekonomicznych.

U2. Student potrafi krytycznie dobierać źródła informacji, oceniać ich wiarygodność i wykorzystywać je w pracy projektowej.

U3. Student potrafi zaplanować pracę zespołową i zrealizować projekt w jej ramach.

U4. Student potrafi ustalać kryteria oceny efektywności działań w sektorze publicznym oraz przeprowadzać pełną analizę efektywności tego rodzaju działań.

55. Student bierze udział w dyskusjach i debatach, potrafi przedstawić swoje stanowisko, analizować i oceniać inne stanowiska.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K1. Student odwołuje się do znaczenia wiedzy naukowej w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych oraz efektywnie stosuje metodę naukową w samodzielnym wnioskowaniu.

K2. Student jest zorientowany na twórcze rozwiązywanie problemów, zarówno w ramach pracy indywidualnej, jak i zespołowej.

K3. Student jest gotowy do inicjowania, promowania i oceniania działań na rzecz poprawy funkcjonowania sektora publicznego.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie projektu (U1-5, K1-3, 50%) oraz aktywność podczas dyskusji na wykładzie i quizy realizowane na koniec każdego wykładu (W1-5, 50%).

Skala ocen:

<90%, 100%> bdb

<80%, 90%) db+

<70%, 80%) db

<60%, 70%) dst+

<50%, 60%) dst

Zakres tematów:

Zakres przedmiotowy ekonomii sektora publicznego.

Zawodność rynku.

Efekty zewnętrzne.

Dobra publiczne i zasoby wspólne.

Asymetria informacji.

Zawodność państwa.

Sektor publiczny w wybranych państwach.

Wybrane obszary sektora publicznego.

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny

wykład problemowy

wykład on-line

quizy i gry

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Grzegorz Kwiatkowski 43/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0