Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza finansowa E-FR-LS-O.15
Wykład (W) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa63ad14dc21c43e68532251ef6fbce28%40thread.tacv2/conversations?groupId=43e7729f-4420-4a70-8fac-8fe6b4ba87dd&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: efekty uczenia się w zakresie wiedzy: test końcowa,
efekty uczenia się w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych: praca projektowa zespołowa
Uwagi: materiały do zajęć udostępnione na wirtualnym kampusie
zajęcia prowadzone online MS Teams. Teams kod do zespołu: ev6207a
Literatura:

Literatura podstawowa:

B. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza finansowa: Wskaźniki i decyzje w zarządzaniu, PWN Warszawa 2017

E.Mioduchowska-Jaroszewicz, M. Porada-Rochoń, M. Romanowska, Wyd Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2021

Literatura uzupełniająca:

E.H.Sherman, A manager’s guide to financial analysis: powerful toole for analyzing the numbers and making the best decisions for your business, American Management Association, 2015, , dostępne online w bibliotece UMCS

Publikacje w czasopiśmie naukowym: International Review of Financial Analysis, dostępne online w bibliotece UMCS

Efekty uczenia się:

WIEDZA: STUDENT ZNA I ROZUMIE

W1 - Student wyjaśnia zaawansowane słownictwo z zakresu finansów i rachunkowości (K_W01)

W2 - Student w zaawansowanym stopniu rozpoznaje metody i narzędzia pozwalające na pozyskiwanie, analizowanie i prezentowanie danych ekonomiczno-finansowych (K_W06)

W3 – Student w zaawansowanym stopniu identyfikuje i grupuje metody oceny sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych (K_W07)

UMIEJĘTNOŚCI: STUDENT POTRAFI

U1 - Student używa słownictwa z zakresu finansów i rachunkowości (K_U02)

U2 - Student identyfikuje i ocenia sytuację finansową na podstawie sprawozdania finansowego (K_U03)

U3 – Student wykrywa i ocenia czynniki determinujące finansowy wymiar prowadzenia działalności gospodarczej (K_U2)

U4 – Student analizuje i ocenia projekty gospodarcze realizowane w ramach prowadzenia działalności gospodarczej (K_U2)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: STUDENT JEST GOTÓW DO

K1 – student aktywnie organizuje pozyskiwanie wiedzy w zakresie aktualizacji zasad przygotowywania sprawozdań finansowych (K_K01)

K2 – Student wykazuje gotowość do zadawania pytań oraz zachowuje otwartość na wiedzę i uwagi ze strony współpracowników (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Wymagana obecność na zajęciach (regulamin studiów).

Ocenie podlega:

1) test końcowy - 70% (wiedza). Test jednokrotnego wyboru. Punkty są przypisywane proporcjonalnie do liczby prawidłowych odpowiedzi.

2) oraz praca projektowa zespołowa - 30% (umiejętności i kompetencje społeczne). Praca zespołowa (esej naukowy dot zidentyfikowania i opisania problemu naukowego z zakresu analizy finansowej w zespole studentów) jest oceniany z uwzględnieniem następujących kryteriów oceny: złożoność tematu, głębokość analizy, umiejętność syntezy, edycja.

Ocena zaliczeniowa zostanie ustalona na podstawie skali:

0-50% ndst; 51-60% dst; 61-70% dst+; 71-80% db; 81-90% db+; 91-100% bdb.

Zakres tematów:

Analiza finansowa i jej rola w procesie zarządzania jednostką gospodarczą - metody analizy. Źródła informacji wykorzystywane w analizie. Wstępna analiza sprawozdań finansowych - bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, rachunku środków pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym. Ocena kondycji finansowej na podstawie analizy wskaźnikowej - wskaźniki: płynności, aktywności (rotacji), stopnia zadłużenia, możliwości obsługi długu i rentowności. System dekompozycji wskaźników, piramida Du'Ponta. Próg rentowności. Ocena struktury i kosztu kapitałów. Ocena jednostki gospodarczej na podstawie wartości dodanej. Wycena jednostki gospodarczej. Systemy i sposoby oceny pogarszającej się sytuacji finansowej jednostki gospodarczej - systemy wczesnego ostrzegania, analiza dyskryminacyjna. Systemy rankingowe i ratingowe. Metody oceny projektów inwestycyjnych.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, analiza przypadków, dyskusja moderowana, wykorzystanie metod kształcenia na odległość (teams, wirtualny kampus)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Elżbieta Bukalska 82/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)