Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edytorstwo cyfrowe H-EC-FP-2S.3
Laboratorium (LB) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: W1-W3, U1-U3, K1-K3 - uczestnictwo w dyskusjach i analizach realizowanych podczas zajęć, obecność, samodzielne zaprojektowanie animacji oraz strony internetowej.
Uwagi: Zajęcia w roku akademickim 2022/2023 odbywają się w trybie stacjonarnym, przy czym w zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej mogą być realizowane w trybie zdalnym na platformie Teams. Na tej platformie będą udostępniane materiały dydaktyczne, w tym uzupełniające.

W związku z ochroną danych osobowych studentów link oraz kod do zespołu na platformie Teams zostanie przekazany osobom należącym do grupy zajęciowej.
Literatura:

1. „Tekst (w) sieci”, t. 1: „Tekst – Język – Gatunki”, red. D. Ulicka, Warszawa 2009; t. 2: „Literatura – Społeczeństwo – Komunikacja”, red. A. Gumkowska, Warszawa 2009.

2. Bomba R., Radomski A., Solska E. (red.), „Humanistyka cyfrowa. Badanie tekstów, obrazów i dźwięku”, Lublin 2016.

3. Dawson A., „Ponadczasowe strony internetowe”, przeł. R. Jońca, Gliwice 2012.

4. Lipiec P., Sosna Ł., „Jak stworzyć najlepszy blog Wordpres 2.0”, Warszawa 2007.

5. Millhollon M., Castrina J., „Tworzenie stron WWW”, Warszawa 2003.

7. Nielsen J., Tahir M., „Funkcjonalność Stron WWW. 50 witryn bez sekretów”, przeł. S. Dzieniszewski, Gliwice 2006.

8. Nowak P., Wójtowicz A. (red.), „e-Edytorstwo. Edytorstwo w świecie nowych mediów”, , Lublin 2013.

9. Starachowicz K., Knap J. (red.), „Typograficzne przestrzenie tekstu”, Kraków 2014.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1 student(ka) wymienia różnice między edycją tekstu tradycyjnego (linearnego, przeznaczonego do druku) i internetowego (hipertekstowego, przeznaczonego do funkcjonowania w sieci) K_W01, K_W02

W2 student(ka) charakteryzuje zasady formatowania tekstu w przestrzeni cyfrowej oraz zalecane rozwiązania typograficzne przy projektowaniu stron www (np. ilość wierszy na stronie, układy tekstu, kroje pisma, narzędzia nawigacyjne) K_W01, K_W02, K_W07

W3 student(ka) charakteryzuje istotę typografii kinetycznej w odwołaniu do typologii Barbary Brownie K_W01, K_W02

Umiejętności:

U1 student(ka) charakteryzuje wybraną stronę internetową, wskazując właściwe i niefunkcjonalne rozwiązania, a także alternatywne decyzje projektowe K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U09

U2 student(ka) projektuje sprofilowaną tematycznie stronę internetową, dbając o jej funkcjonalność, typograficzne zróżnicowanie i atrakcyjność wizualną K_U02, K_U04, K_U07, K_U09

U3 student(ka) opracowuje animację o określonej tematyce, wykorzystując wiedzę na temat typografii kinetycznej, dbając o zachowanie zasad projektowania i edycji tekstu oraz o atrakcyjność wizualną K_U02, K_U04, K_U07, K_U09

Kompetencje społeczne:

K1 student(ka) odczuwa potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego, szczególnie w zakresie e-edytorstwa i pracy w środowisku cyfrowym K_K01, K_K03

K2 student(ka) ma świadomość społecznej i etycznej odpowiedzialności za przygotowywane e-publikacje K_K02, K_K03

K3 student(ka) potrafi rozwiązywać typowe sytuacje problemowe związane z pracą e-edytora K_K02, K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wykonania zadań związanych z realizacją kolejnych tematów zgodnie z ogólnymi kryteriami wskazanymi w procedurze wydziałowej. Kryteria szczegółowe są podawane na początku zajęć.

Animacja oraz projekt są oceniane według kilku kryteriów (w tym kompozycja, szata graficzna, warstwa tekstowa, rozwiązania nawigacyjne), za które student(ka) otrzymuje określoną liczbę punktów. Ich suma skutkuje wystawieniem oceny w oparciu o skalę: 0-49% - niedostateczny; 50-59% - dostateczny, 60-69% - +dostateczny, 70-79% - dobry, 80-89% - +dobry, 90-100% - bardzo dobry.

Zakres tematów:

1-2. E-edytorstwo a edytorstwo tradycyjne - przypomnienie wiadomości.

3-4. Tekst w przestrzeni wirtualnej. Implikacje edytorskie.

5-7. Typografia statyczna i kinetyczna (omówienie dzieł m.in. Petera Biľaka, Marcina Koralewskiego oraz przygotowanie do samodzielnego stworzenia animacji).

8-9. Charakterystyka poprawnie zaprojektowanej strony internetowej. Zalecenia typograficzne.

10-12. Zasady projektowania stron internetowych o dowolnej tematyce i analiza wybranych witryn.

13-15. Poznanie środowiska cyfrowego umożliwiającego projektowanie stron internetowych i przygotowywanie do stworzenia własnych projektów.

Metody dydaktyczne:

- klasyczna metoda problemowa

- dyskusja dydaktyczna

- wyjaśnienie

- opis i opowiadanie

- wykład informacyjny

- wykład konwersatoryjny

- metoda przewodniego tekstu

- ćwiczenia przedmiotowe

- e-learning

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Beata Jarosz 9/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0