Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nurty współczesnej ekonomii E-E-2S-O.3NP
Wykład (W) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Bałtowski (red.), Ekonomia przyszłości, WN PWN, Warszawa 2016

M. Ratajczak (red.), Współczesne teorie ekonomiczne, UE w Poznaniu, Poznań 2009.

Core Economics, core-econ.org

Literatura uzupełniająca:

J. Godłów-Legiędź, Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi?, CH Beck, Warszawa 2010.

M. Blaug, Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, WN PWN, Warszawa 1994.

Kołodko G.W. (2014), The New Pragmatism, or Economics and Policy for the Future, “Acta Oeconomica”, Vol. 64 (2)

Kołodko G.W. (2014), Whither the World: The Political Economy of the Future, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire 2014.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1. Student charakteryzuje i krytycznie opisuje nurty współczesnej ekonomii.

2. Student przedstawia dylematy współczesnej gospodarki i cywilizacji z perspektywy różnych nurtów ekonomicznych.

3. Student charakteryzuje w pogłębiony sposób przemiany we współczesnej ekonomii, również w relacji do innych nauk społecznych.

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Student potrafi brać udział w dyskusjach i debatach, przedstawiać swoje stanowisko, analizować i oceniać stanowiska innych osób z perspektywy współczesnych nurtów ekonomicznych.

2. Student wykorzystuje wiedzę teoretyczną z głównych współczesnych nurtów ekonomicznych do rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. Student jest gotów do krytycznej oceny swojego stanowiska, przy uwzględnieniu wiedzy z różnych nurtów współczesnej ekonomii.

2. Student przestrzega zasad profesjonalnej i etycznej debaty publicznej i bierze w niej czynny udział bazując na dorobku różnych nurtów współczesnej ekonomii.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny z pytaniami otwartymi.

Skala ocen:

<90%, 100%> bdb

<80%, 90%) db+

<70%, 80%) db

<60%, 70%) dst+

<50%, 60%) dst

Zakres tematów:

1. Paradygmaty badawcze w naukach społecznych

2. Metody badawcze ekonomii, weryfikacja i falsyfikacja hipotez badawczych

3. Trzy podstawowe paradygmaty współczesnej nauki ekonomii:

a/ paradygmat neoklasyczny,

b/ paradygmat keynesowski,

c/ paradygmat instytucjonalistyczny.

4. Problemy nauki ekonomii w XXI w.

5. Ekonomia heterodoksyjna

Metody dydaktyczne:

Wykład podający

Wykład on-line

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (parzyste), 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Maciej Bałtowski, Grzegorz Kwiatkowski 42/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-f918feda1 (2023-09-29)