Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie E-E-2S-SEM.2
Seminarium magisterskie (SM) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich. CeDeWu, Warszawa 2020.

2. Szkutnik Z. , Metodyka pisania pracy dyplomowej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.

3. Żebrowski W., Technika pisania prac licencjackich i magisterskich, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Kuc B. R., Paszkowski J., Metody i techniki pisania prac dyplomowych, Białystok 2007.

2. Pioterek P., Zieleniecka B., Technika pisania prac dyplomowych. Nowe normy i wymogi, Wydawnictwo WSB, Poznań 2004.

3. DeLyser D., Teaching graduate students to write: A seminar for thesis and dissertation writers. Journal of Geography in Higher Education, 2003, 27(2), 169-181.

4. Pozostałe pozycje literaturowe są każdorazowo dobierane do tematu przygotowywanej pracy magisterskiej.

Materiały:

1. Koncepcja pracy i egzaminu magisterskiego; Formatowanie pracy licencjackiej i magisterskiej; Szablon pracy dyplomowej WE UMCS (wraz ze stroną tytułową i niezbędnym formatowaniem); Procedura dyplomowania; ZESTAWY OBSZARÓW PROBLEMOWYCH, W KTÓRYCH FORMUŁOWANE BĘDĄ PYTANIA NA EGZAMINIE DYPLOMOWYM EKONOMIA STUDIA I i II STOPNIA -https://www.umcs.pl/pl/prace-i-egzamin-dyplomowy,8273.htm

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1: Student wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu metodologii pracy naukowej.

W2: Student zna i stosuje podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego.

W3: Student zna zasady poprawnego projektowania badania naukowego.

W4: Student identyfikuje etyczne aspekty pisania pracy licencjackiej – ryzyko i konsekwencje popełnienia plagiatu.

Umiejętności

U1: Student określa zakres zadań i celów, które mają posłużyć realizacji przyjętego zakresu tematyki badawczej.

U2: Student rozwiązuje podstawowe problemy badawcze i organizacyjne związane z przygotowaniem pracy.

U3: Student stawia hipotezy badawcze i dokonuje ich weryfikacji.

U4: Student stosuje narzędzia informatyczne do redakcji i edycji tekstów naukowych, badawczych.

U5: Student dobiera i właściwie wykorzystuje krajowe i zagraniczne źródła literaturowe, z dziedzin w zakresie tematu pracy.

Kompetencje społeczne:

K1: Student wykonuje swoje zadania oraz czuje się za nie odpowiedzialny.

K2: Student rozumie potrzebę dokształcania się przez całe życie.

K3: Student przejawia potrzebę ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia.

K4: Student potrafi pracować indywidualnie oraz w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia seminarium jest:

a) obecność na zajęciach (student ma prawo do jednej nieobecności w semestrze);

b) przygotowanie do zajęć;

c) aktywność (uczestnictwo w dyskusji, przygotowanie prezentacji nt. związany w wybranym zagadnieniem związanym z tematyką pracy);

W pierwszym semestrze seminarium należy:

1. wygłosić referat związany z tematyką pracy,

2. przygotować plan pracy, jej konspekt oraz zebrać bibliografię,

3. napisać pierwszy rozdział pracy.

W drugim semestrze seminarium należy:

1. napisać pierwszą wersję pracy.

W trzecim semestrze należy:

1. dokonać wymaganych poprawek,

2. złożyć ostateczną wersję pracy.

Ocenie podlegają:

- prezentacja założeń pracy na forum grupy seminaryjnej,

- cel pracy,

- stosowane metody wykorzystane w badaniach,

- weryfikacja wyników badań,

- samodzielność, wnikliwość i konsekwencja w przygotowaniu, redagowaniu i realizowaniu poszczególnych elementów pracy.

Zakres tematów:

1. Metody i technika realizacji prac dyplomowych dla potrzeb rozwiązywania problemów badawczych .

2. Zasady zbierania, opracowywania, systematyki i prezentacji materiału.

3. Korzystanie z: bibliografii PAN, zasobów bibliotek cyfrowych, katalogów on-line.

4. Kompozycja pracy. Podstawowe wymagania formalne i edytorskie. Styl i język pracy. Zasady przywoływania wykorzystywanych źródeł oraz sporządzania przypisów i wykazów, a także tabel, schematów, wykresów itp. zamieszczanych w pracy.

5. Etyka w badaniach naukowych.

6. Ustalenie zainteresowań naukowych studentów i wybór tematu pracy.

7. Omówienie przebiegu i przedmiotu egzaminu magisterskiego.

Metody dydaktyczne:

E-learning – metody i techniki kształcenia na odległość (w trybie synchronicznym): metoda problemowa, metoda badawcza z wykorzystaniem materiałów multimedialnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Maciej Bałtowski 1/7 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Miszczuk 5/7 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Teresa Bednarczyk 7/7 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Kijek 7/7 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Paweł Pasierbiak 7/7 szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Zieliński 7/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)