Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia Stanów Zjednoczonych XX w. H-HUSA-A.N-1S.5
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=17307
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: - dyskusja w trakcie zajęć (K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U07, K_K04)
- test pisemny (K_W05, K_W03, K_U03)

Literatura:

1. Mary Jane Capozzili Ingui, American History 1877 to the Present (Barron's Educational Series, 1993)

2. Daniel Preston, 20th-century United States History (HarperPerennial 1992)

Efekty uczenia się:

student zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia ogólne oraz wybrane zagadnienia szczegółowe z zakresu historii Stanów Zjednoczonych 20w. K_W01

zna i rozumie terminologię nauk o kulturze i historii oraz nauk pokrewnych K_W02

zna i rozumie metody analizy i interpretacji tekstów i wytworów kultury USA, właściwe dla tradycji, teorii i szkół badawczych odpowiednich dyscyplin naukowych, oraz teorie wyjaśniające zależności między nimi K_W03

zna i rozumie fundamentalne problemy współczesnej cywilizacji, ze szczególnym uwzględnieniem dylematów związanych z kulturą USA i społeczeństwem amerykańskim K_W05

K_U01 potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku do argumentowania własnych poglądów lub poglądów innych autorów, do formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań oraz w celu realizowania praktycznych działań zawodowych, diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji zawodowych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych K_U01

potrafi dokonać interpretacji różnych rodzajów tekstów i wytworów kultury materialnej w ramach podejść uwzględniających najnowsze osiągnięcia z zakresu dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku, celem określenia ich roli, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym oraz ich wykorzystania w pracy zawodowej K_U02

potrafi przeprowadzić w języku angielskim krytyczną analizę tekstów, oraz wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych K_U03

potrafi konstruować rozbudowane wypowiedzi ustne w formie indywidualnej prezentacji i udziału w debacie, wyrażając w języku angielskim sądy i opinie w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych, wykazując się przy tym niezależnością myślenia K_U07

jest gotów docenić tradycję i dziedzictwo kulturowe Stanów Zjednoczonych wykazuje wrażliwość, tolerancję i szacunek wobec mniejszości etnicznych K_K04

Zakres tematów:

ematy zajęć (13) + 2 zajęcia przewidziane na projekty i testy.

1. Introduction into the American 20th Century + Industrialization/Urbanization

2. The Gilded Age + Progressivism

3. America in the Age of Confidence 1900-1919

4. Domestic Problems of the 1920s

5. Expansionist Policies of Teddy Roosevelt and William H. Taft

6: The U.S. and World War I

7: Great Depression and New Deal

8: World War II

9: the 1950s + the Cold War

10: The Civil Rights Movement

11: America at the Crossroads: 1964-1976

12: Restoration and Reaction: 1976 – 1990

13: Approaching the Millennium: 1990-2000

Metody dydaktyczne:

- dyskusja w grupie

- prezentacja multimedialna

- burza mózgów

- analiza tekstów źródłowych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Edyta Frelik 13/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0