Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Społeczeństwo Polski średniowiecznej H-SPS(DSP)-H-2S.1
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: aktywność na zajęciach: 01-03, 04-06, 07
konsultacje: 01-03, 04-06, 07
Literatura:

I. Ihnatowicz, A. Mączak, B. Zientara, J. Żarnowski, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1979 (lub nowsze wydania)

Podstawa programowa przedmiotu historia dla szkoły podstawowej (klasy IV-VIII)

Podstawa programowa przedmiotu historia dla liceum i technikum

Podstawa programowa przedmiotu historia dla szkoły branżowej I stopnia.

Literatura do poszczególnych zajęć podawana jest studentom na bieżąco

Efekty uczenia się:

Student:

01 - zna i rozumie w pogłębionym stopniu uporządkowane i podbudowane teoretycznie fakty, zjawiska dziejowe i procesy historyczne dotyczące rozwoju i przemian społeczeństwa polskiego w średniowieczu, w tym obecne w Podstawie Programowej przedmiotu historia we wszystkich typach szkół (K_W01)

02 - zna i rozumie w pogłębionym stopniu uporządkowane i podbudowane teoretycznie pojęcia z zakresu problematyki dziejów polskiego społeczeństwa w średniowieczu, w tym obecne w Podstawie Programowej przedmiotu historia we wszystkich typach szkół (K_W02)

03 - zna i rozumie W pogłębionym stopniu teorie i metody wyjaśniające specyfikę i zależności złożonych procesów rozwoju i przemian społeczeństwa polskiego w średniowieczu, w tym obecne w Podstawie Programowej przedmiotu historia we wszystkich typach szkół (K_W03)

04 - potrafi formułować i analizować złożone i nietypowe problemy związane z badaniem dziejów społeczeństwa polskiego w średniowieczu, wymagające integracji wiedzy z zakresu różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, w tym wskazane w Podstawie Programowej przedmiotu historia we wszystkich typach szkół (K_U01)

05 - potrafi samodzielnie dobrać, zgromadzić i zanalizować zróżnicowane źródła historyczne obrazujące dzieje polskiego społeczeństwa w średniowieczu, w tym wskazane w Podstawie Programowej przedmiotu historia we wszystkich typach szkół (K_U02)

06 - potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę do formułowania i testowania hipotez oraz poszukiwania innowacyjnych rozwiązań złożonych problemów dotyczących dziejów społecznych w Polsce średniowiecznej, w tym obecnych w Podstawie Programowej przedmiotu historia we wszystkich typach szkół (K_U03)

07 - jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu dziejów społeczeństwa polskiego w średniowieczu, a także przyswajanych treści nawiązujących do tej problematyki, w tym obecnych w Podstawie Programowej przedmiotu historia we wszystkich typach szkół (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności na zajęciach

Ocena kolokwium

Zakres tematów:

- Społeczeństwo tradycyjne

- Elity - koncepcje socjologiczne

- Elity szlacheckie w Polsce późnego średniowiecza - kryteria przynależności

- Majątki i zachowania ekonomiczne szlachty

- Więzi genealogiczne szlachty

- Więzi klientalne w społeczeństwie szlacheckim

- Więzi terytorialne wśród szlachty

- Aktywność publiczna szlachty - itineraria

- Duchowieństwo. Episkopat

- Duchowieństwo. Środowiska kapitulne i kolegiackie

- Mieszkańcy miast w Polsce w średniowieczu (XIII-XV w.)

- Społeczności chłopskie w średniowieczu

- Żydzi w Polsce średniowiecznej na tle jej zróżnicowania etnicznego

Metody dydaktyczne:

Dyskusja

Kolokwium

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dariusz Wróbel 19/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0