Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Czy możemy wybierać siebie? Współczesne teorie tożsamości podmiotu E-PH-2N.WTT
Wykład (W) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Obecność i wysłuchanie wykładów. Rozmowa indywidualna w celu ustalenia ostatecznej oceny.
Uwagi: Zajęcia odbywają się na platformie MS Teams.
Literatura:

1. Bauman Z., Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994.

2. Bauman Z., Kultura jako praxis, przeł. J. Konieczny, PWN, Warszawa 2012.

3. Bauman Z., Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, przeł. J. Łaszcz, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.

4. Beck U., Grande E., Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności, przeł. A. Ochocki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.

5. Branicki W., Tożsamość a wirtualność, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2009.

6. Castells M., Siła tożsamości, przeł. S. Szymański, PWN, Warszawa 2009.

7. Elliott A., Koncepcje „ja”, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007.

8. Foucault M., Techniki siebie [w:] tenże, Filozofia historia polityka. Wybór pism, tłum i wstęp D. Leszczyński i L. Rasiński, PWN, Warszawa 2000, s. 247-275.

9. Frank M., Świadomość siebie i poznanie siebie, przeł. Z. Zwoliński, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.

10. Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. A. Sulżycka, PWN, Warszawa 2001.

11. Melosik Z., Szkudlarek T., Kultura, tożsamość i edukacja, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

12. Nowoczesność jako doświadczenie, red. R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska, Universitas, Kraków 2006.

13. Redliński E, Konopielka, różne wydania/ film w reżyserii W. Leszczyńskiego z 1982.

14. Ricoeur P., O sobie samym jako innym, B. Chełstowski, naukowe oprac. i wstęp M. Kowalska, PWN, Warszawa 2003.

15. Tylor Ch., Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, przeł. M. Gruszczyński i in., PWN, Warszawa 2001.

Efekty uczenia się:

Student wymienia i opisuje współczesne teorie tożsamości podmiotu.

Student definiuje tożsamość tradycyjną i nowoczesną.

Student dostrzega przemiany, jakie zaszły w rozumieniu tożsamości we współczesności.

Student przejawia postawy samodzielnego kształcenia się, krytycyzmu i odpowiedzialności.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i wysłuchanie wykładów. Rozmowa indywidualna w celu ustalenia ostatecznej oceny.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie w zagadnienia nowoczesności i nowoczesnej tożsamości.

2. Społeczeństwo tradycyjne i społeczeństwo (po)nowoczesne, tożsamość tradycyjna i (po)nowoczesna. Konopielka – literackie świadectwo społeczeństwa tradycyjnego i tożsamości tradycyjnej.

3. Narodziny tożsamości nowoczesnej. (Ch. Taylor)

4. Nowoczesność i późna/druga nowoczesność. (A. Giddens i U. Beck)

5. Refleksyjność i tożsamość – tożsamość narracyjna. (A. Giddens)

6. Tożsamość w społeczeństwie globalnego ryzyka. (U. Beck)

7. Płynna rzeczywistość i ponowoczesne wzory osobowe. (Z. Bauman)

8. Tożsamość w społeczeństwie sieciowym. (M. Castells)

9. Tożsamość a płeć kulturowa. (J. Butler, N. Chodorow)

Metody dydaktyczne:

wykład on-line, wykład z prezentacją multimedialną, wykład informacyjny, wykład problemowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mariola Kuszyk-Bytniewska 70/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)