Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia człowieka (egzamin) F-FLZ.11
Wykład (W) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi: Wykład w roku ak. 2022/23 jest prowadzony hybrydowo - Teams.

2023: Zagadnienia na egzamin z przedmiotu
FILOZOFIA CZŁOWIEKA


1. Przedmiot, problematyka i główne stanowiska w filozofii człowieka
2. Główne stanowiska w sporze o istnienie ludzkiej natury
3. Rozumienie ludzkiej natury a historyzm, rodzaje historyzmu
4. Kartezjusz: problem psychofizyczny
5. Arystotelesa rozumienie człowieka
6. Maxa Schelera typologia koncepcji antropologicznych
7. Człowiek jako istota duchowa. Stanowisko Hartmanna.
8. Wybrane koncepcje starożytne: Platon
9. Dualizm w antropologii, charakterystyka stanowiska i przedstawiciele.
10. Teoria resentymentu Fryderyka Nietzschego
11. Człowiek jako byt ekscentryczny- koncepcja H. Plessnera i M. Schelera
12. Klasyczna i światopoglądowa koncepcja filozofii a antropologia
13. Człowiek masowy według Ortegi y Gasseta.
14. Problem wolności: Epikur, Demokryt, stoicy, św. Augustyn,
15. Typy człowieka według Pitirima Sorokina
16. Koncepcja człowieka w poglądach św. Augustyna i św. Tomasz z Akwinu
17. Antropologia filozofii życia: amoralizm Nietzschego
18. Ludzka natura: Kant.
19. Problem wolności: Kant,
20. Problem wonności: Hartmann.
21. Hedonizm Schlicka i jego krytyka
22. Materialne i formalne rozumienie ludzkiej natury.
23. Wolność jako problem filozoficzny, typy wolności, kompatybilizm i inkompatybilizm, eksternalizm i internalizm motywacyjny.
24. Koncepcje egzystencjalistyczne: J. P. Sartre, K. Jaspers
25. Człowiek w ujęciu Pascala
26. Człowiek w ujęciu S. Kierkegaarda
27. Wolność a odpowiedzialność H.G. Frankfurt
28. Człowiek jako istota społeczna i aspołeczna (Kant).
29. Koncepcja człowieka legalnego i moralnego u Kanta
30. Ateistyczna koncepcja człowieka
31. Racjonalistyczna koncepcja człowieka
32. Pluralistyczna koncepcja człowieka
33. Antropologia Ericha Fromma
34. Monizm w antropologii, charakterystyka stanowiska i przedstawiciele
35. Dualizm Kartezjusza w rozumieniu człowieka
36. Człowiek cywilizacji według Feliksa Konecznego
37. Antynomie wolności N. Hartmanna
38. Materialistyczne rozumienie człowieka u K. Marksa.
39. Człowiek, nadczłowiek i ostatni człowiek u F. Nietzschego.
40. Alienacja, jej definicja, rodzaje, różne teorie alienacji
41. Antropologia filozoficzna i historyzm: Hegel i Ortega y Gasset
42. Wybrane koncepcje starożytne: Arystoteles, Epikur.
43. Naturalistyczna pozytywna i naturalistyczna negatywna koncepcja człowieka
44. Rozumienie człowieka w XX-wiecznym katastrofizmie (Witkacy, Spengler).
45. Rozumienie ludzkiej wolności w koncepcji H. G. Frankfurta
46. Antropologia filozofii życia: racjowitalizm J. Ortegi y Gasseta


Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1, I. Bittner, Filozofia człowieka: zarys dziejów i przegląd stanowisk

2, W. Starzyńska-Kościuszko, Filozoficzne koncepcje człowieka

3, M. Scheler, Człowiek i historia, w: tenże, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy

4, L. Kopciuch, Wprowadzenie do antropologii Nicolaia Hartmanna, [w:] Uomo universale. Rozważania o człowieku, społeczeństwie i wartościach poświęcone pamięci Profesora Stanisława Jedynaka, red. J. Zdyblel, L. Zdybel, Wyd UMCS, Lublin 2018, s. 155-168.

5, Teksty źródłowe charakterystyczne dla analizowanych koncepcji

Literatura uzupełniająca:

1, L. Kopciuch, Humanizm nieantropocentryczny, "Kultura-Historia-Globalizacja" 2019, nr, 26, s. 97-109.

2, L. Kopciuch, Kreatywność antropologiczna, "Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne" 2018, nr 2(7), s. 44-55.

3, L. Kopciuch, Filozofia a praktyka - podziały i stanowiska, [w:] L. Kopciuch, Filozofia a praktyka, Wyd. UMCS, Lublin 2015, s. 9-30.

4, L. Kopciuch, Thymos i pożądliwość. Stosunek Francisa Fukuyamy do antropologii Thomasa Hobbesa i Johna Locke`a, [w:] Inspiracje i kontynuacje problemów filozofii XVII wieku, red. J. Żelazna, Wyd. Naukowe UMK, s. 199-212.

5, L. Kopciuch, Struktura przeżyć wolitywnych w kontekście problemu wolnej woli – H.G. Framkfurt, D. von Hildebrand, [w:] Współczesne i historyczne konteksty wolności, red. L. Kopciuch, Wyd. UMCS, Lublin 2013, s. 239-250.

6, L. Kopciuch, Wolność a wartości. Max Scheler – Nicolai Hartmann – Dietrich von Hildebrand – Hans Reiner, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, rozdz. 1, 8, 9.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1, zna w zaawansowanym stopniu miejsce antropologii filozoficznej w strukturze filozofii oraz jej relacje z naukami szczegółowymi K_W01, P6U_W, P6S_WG.

W2, zna w zaawansowanym stopniu podstawową terminologię z zakresu filozofii człowieka K_W02, P6U_W, P6S_WG

W3, zna w zaawansowanym stopniu główne stanowiska systematyczne oraz historyczne i współczesne koncepcje z zakresu filozofii człowieka K_W03, P6U_W, P6S_WG.

Umiejętności:

U2, potrafi formułować problemy, dobierać adekwatne do nich metody badawcze K_U04, P6U_U, P6S_UW.

U3, potrafi uzasadniać i argumentować, z wykorzystaniem poznanych koncepcji człowieka K_U06, P6U_U, P6S_UK.

Kompetencje społeczne:

K2, jest gotów do uświadamiania sobie i innym europejskiego dziedzictwa filozoficznego K_K02, P6U_K, P6S_KO, P6S_KK.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wypowiedzi ustnej w trakcie egzaminu ustnego

Kryteria oceny: stopień opanowania wiedzy na temat problematyki zajęć, stopień opanowania terminologii filozoficznej z zakresu problematyki zajęć, rozumienie powiązań miedzy różnymi stanowiskami i poglądami.

Zakres tematów:

1, Antropologia filozoficzna a humanistyczna i kosmologiczna linia w filozofii

2, Filozofia człowieka a koncepcje i działy filozofii

3, Typologia koncepcji człowieka według Maxa Schelera

4, Główne stanowiska w sporze o istnienie ludzkiej natury

5, Antropologia filozoficzna i historyzm

6, Monizm, dualizm i pluralizm w antropologii

7, Aksjologiczny charakter bytu ludzkiego

8, Główne stanowiska w sporze o ludzką wolność; rodzaje i przykłady kompatybilizmu i inkompatybilizmu

11, Człowiek w perspektywie przemian kulturowo-cywilizacyjnych i teorii pluralizmu

cywilizacji

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny

Wykład problemowy

Wykład konwersatoryjny

Analiza tekstów źródłowych

Dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Leszek Kopciuch 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)