Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ontologia F-FLZ.74
Konwersatorium (KW) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: W1, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, praca pisemna
W2, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, praca pisemna
W3, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, praca pisemna
W4, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, praca pisemna
U1, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, praca pisemna
U2, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, praca pisemna
U3, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, praca pisemna
K1, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, praca pisemna
K2, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, praca pisemna
Literatura:

1. M. Hempoliński, Filozofia współczesna. Wprowadzenie do zagad-nień i kierunków, PWN, Warszawa 1989 (Część II „Ontologia”).

2. K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania, metafizyka (Część II „Metafizyka”), Czytelnik, Warszawa 1983.

3. T. Czeżowski, O metafizyce, jej kierunkach i zagadnieniach, Wy-dawnictwo Antyk, Kęty 2004.

4. Z. Cackowski, Zasadnicze zagadnienia filozofii, KiW, Warszawa 1989 (Część II „Ontologia”).

5. R. Ingarden, Spór o istnienie świata. t. 1, Ontologia egzystencjalna, PWN, Warszawa 1987.

6. W. Stróżewski, Ontologia, Wydawnictwo Aureus, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004.

7. S. Kołodziejczyk (red.), Przewodnik po metafizyce, Wydawnictwo UAM, Kraków 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1, zna w zaawansowanym stopniu podstawowe koncepcje uprawiania metafizyki i ontologii oraz ich powiązania z naukowymi i pozanaukowymi formami refleksji i działalności kulturotwórczej: religią, sztuką, mitem i przekonaniami światopoglądowymi K_W01, P6U_W, P6S_WG

W2, zna w zawansowanym stopniu i rozumie główne spory w starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej ontologii: o strukturę świata realnego, charakter zachodzących w świecie powiązań przyczynowych, materialnych, formalnych i celowych, o naturę czasu i przestrzeni, o rolę nauk przyrodniczych i społecznych w ukształtowaniu się współczesnego rozumienia sporów w metafizyce i ontologii K_W01, K_W02, K_W04, P6U_W, P6S_WG

W3, zna zaawansowaną terminologię ontologiczną oraz wie jak się nią posłużyć w sporze na zadany do dyskusji temat K_W01, K_W04, P6U_W, P6S_WG, K_W05, P6U_W, P6S_WG

W4, zna w zaawansowanym stopniu szczegółowe zapatrywania metafizyczne czołowych filozofów europejskich, główne argumenty przytaczane na ich poparcie oraz wysuwane w sporze z nimi K_W01, K_W02, K_W04, P6U_W, P6S_WG

Umiejętności:

U1, potrafi sformułować i przeanalizować problem z obszaru metafizyki klasycznej i nowożytnej ontologii; jest przygotowany do udziału w prowadzeniu badań K_U01, K_U02, P6U_U, P6S_UW

U2, potrafi uczestniczyć w dyskusjach dotyczących zagadnień ontologicznych, jasno formułować swoje stanowisko, przytaczać na jego poparcie argumenty i odnosić się krytycznie do wysuwanych kontrargumentów K_U04, P6U_U, P6S_UK

U3, potrafi przygotować konspekt lektur i wykładów, prace pisemne oraz wystąpienia ustne dotyczące zagadnień z obszaru klasycznej i nowożytnej ontologii K_U06, P6U_U, P6S_UK

Kompetencje społeczne:

K1, umie odróżnić pytania z filozoficznego punktu widzenia trywialne lub nieistotne od nietrywialnych i istotnych K_K05, P6U_K, P6S_KR

117

K2. docenia wartość intelektualnego wkładu filozofii klasycznej i nowożytnej w ukształtowanie głównych paradygmatów filozofii współczesnej K_K04, P6U_K, P6S_KO

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach; praca pisemna/esej, średnia ocen z aktywności na zajęciach.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające.

2. Główne koncepcje ontologii.

3. Najważniejsze pojęcia i zagadnienia ontologii.

4. Spór o tworzywo świata: monizm, dualizm, pluralizm.

5. Podstawowe formy materializmu.

6. Pojęcie materii w nauce współczesnej a tradycja filozoficzna.

7. Zagadnienie idealizmu metafizycznego (idealizm obiektywny, subiektywny, transcendentalny).

8. Zagadnienie związku przyczynowo-skutkowego.

9. Determinizm i indeterminizm, kauzalizm i finalizm, zagadnienie wolności.

10. Zagadnienie przedmiotów idealnych – spór o uniwersalia.

11. Metafizyczny realizm.

12. Główne koncepcje czasu i przestrzeni.

13. Materia a psychika.

14. Teizm i ateizm.

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstów z dyskusją

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Walczyk 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0