Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System ubezpieczeń społecznych w Polsce E-FR-2N-F-SUSP
Wykład (W) Semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams
Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Weryfikacji efektów kształcenia dokonuje się na podstawie egzaminu w formie testu jednokrotnego wyboru w sesji egzaminacyjnej (Wirtualny Kampus UMCS).

Uwagi: Zajęcia odbywają się w formule zdalnej (MS Teams).
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Muszalski W., Ubezpieczenia społeczne. PWN, Warszawa 2004.

2.Szpor G., (red.), System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, LexisNexis. Warszawa 2003.

3. Koczur W., Zabezpieczenia społeczne: zarys problematyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Katowice 2012.

4. Social Insurance Institution, Compendium, ZUS 2021, https://www.zus.pl/documents/10182/167615/2990_21_ZUS_Informator_Compendium_EN_2021_WCAG.pdf/282fc7f1-fc3a-cc37-52f0-bdaa0a889202?t=1636121657135

5. Ustawa z dnia 13 października o systemie ubezpieczeń społecznych.

Literatura uzupełniająca:

1. Instytucja zabezpieczenia społecznego. Najważniejsze informacje. ZUS, Warszawa 2021, https://www.zus.pl/documents/10182/167615/ZUS_informator.pdf/16d52bec-a63d-476a-a208-58bd19cc67f4

2. Publikacje zawarte na stronach internetowych : ZUS, MRiPS

3. Social Security in Poland, Social Insurance Institution, Warsaw 2021, https://www.zus.pl/documents/10182/167615/Social+Security+in+Poland/71ffe1b1-c142-48fa-a67b-0c7e1cec6eb6

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student:

W1: identyfikuje ubezpieczenia społeczne jako element zabezpieczenia społecznego w systemie nauk społecznych.

W2: zna podstawowe pojęcia dotyczące ubezpieczeń społecznych.

W3: rozróżnia i charakteryzuje podstawowe zasady realizacji ubezpieczeń jako narzędzia polityki społecznej.

W4: rozróżnia i charakteryzuje instytucje realizujące zadania w zakresie ubezpieczeń społecznych .

Umiejętności

Student:

U1: rozpoznaje i prawidłowo interpretuje zjawiska społeczno-gospodarcze związane z ubezpieczeniami społecznymi.

U2: analizuje przyczyny i skutki działań podejmowanych przez podmioty/instytucje polityki społecznej w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Kompetencje społeczne

Student:

K1: rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego.

K2:uznaje wartość odpowiedzialnego przygotowania się do swoich zadań oraz uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i pozyskanych umiejętności.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu na podstawie egzaminu w formie testu jednokrotnego wyboru w sesji egzaminacyjnej (Wirtualny Kampus UMCS) - ocena pozytywna przy uzyskanie 50% poprawnych .

Ocena z wykładu zostanie wystawiona zgodnie z poniższą zasadą:

5,0 - powyżej 91% punktów,

4,5 - 81% - 90% punktów,

4,0 - 71% – 80% punktów,

3,5 - 61% – 70% punktów,

3,0 - 50% – 60% punktów.

Zakres tematów:

1. Istota zabezpieczenia społecznego

2. Geneza i ogólna charakterystyka etapów rozwoju zabezpieczenia

3. Pojęcie i zasady konstrukcyjne ubezpieczeń społecznych

4. Metody finansowania świadczeń (repartycja i kapitalizacja)

5. Przyczyny polskiej reformy ubezpieczeń społecznych w 1999 roku

6. Rodzaje przekształceń ubezpieczeń społecznych z 1999 roku

7. Ubezpieczenie emerytalne – zasady podlegania i sposób finansowania

8. Emerytura w systemie zdefiniowanego świadczenia (warunki uzyskania i sposób obliczania)

9. Emerytura w systemie zdefiniowanej składki (warunki uzyskania i sposób obliczania)

10. Zasady podlegania i finansowanie świadczeń w ubezpieczeniach rentowych

11. Rodzaje świadczeń z ubezpieczeń rentowych

12. Ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa – zasady podlegania, finansowanie

13. Rodzaje świadczeń z ubezpieczenia chorobowego

14. Zasady podlegania i finansowanie ubezpieczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

15. Rodzaje świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego

16. Ogólna charakterystyka II i III filara polskiego ubezpieczenia emerytalnego (OFE, PPE, PPK, IKE, IKZE).

Metody dydaktyczne:

E-learning – metody i techniki kształcenia na odległość (w trybie synchronicznym): wykład on-line (wykład z prezentacją multimedialną: wykład informacyjny, wykład problemowy, metoda przypadków).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Zieliński 38/45 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-f918feda1 (2023-09-29)