Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia reklamy (PSN) F-K.138
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Kolokwium pisemne w formie testu: W1, W2,
Udział w dyskusji: U3, U4, U5, U6, U7, K 10
Uwagi: Niezbędnym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach.
Literatura:

1.Doliński, D. (1998). Psychologia reklamy. Wrocław: Agencja Reklamowa Aida s.c.

2. Jachnis, A. Terelak, J.F. (1998). Psychologia konsumenta i reklamy. Bydgoszcz: Oficyna

Wydawnicza Branta.

3. Falkowski, A., Tyszka, T. (2001). Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk: GWP.

4. Doliński, D. (2003). Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańsk: GWP.

5. Bernstein, D. (2005). Billboard!. Reklama otwartej przestrzeni. Warszawa: PWN.

6. Kuśpit, M. (2010). Temperament i kontrola emocjonalna a percepcja reklamy wizualnej. Lublin:

Wydawnictwo UMCS

Efekty uczenia się:

W1: Student, który zaliczył moduł, definiuje podstawowe pojęcia z zakresu psychologii reklamy

W:2 określa teorie i koncepcje psychologiczne wykorzystywane w psychologii reklamy

U3: określa znaczenie procesów poznawczych oraz emocji i motywacji w procesie odbioru reklamy

U4: dostrzega i analizuje zjawiska psychologiczne i psychiczne funkcjonowania człowieka w

procesie odbioru komunikatu reklamowego

U5: swobodnie posługuje się pojęciami z zakresu psychologii reklamy

U6: potrafi skonstruować komunikat reklamowy uwzględniając mechanizmy psychologiczne funkcjonowania człowieka i różnice między jej odbiorcami

U7: potrafi ocenić przydatność różnorodnych narzędzi i procedur badań wykorzystywanych w psychologii reklamy.

K 10 wykorzystuje reguły dotyczące konstrukcji komunikatu reklamowego pod kątem jego skuteczności oddziaływania na odbiorcę

Metody i kryteria oceniania:

Forma oceniania: kolokwium pisemne

Warunki zaliczenia: pozytywna ocena z kolokwium

Zakres tematów:

1. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE REKLAMY: Historia reklamy. Przykłady pierwszych

obrazów reklamowych.Podstawowe kroki w rozwoju reklamy.Definicje, cechy, funkcje reklamy.

2. MEDIA REKLAMY: Rola poszczególnych mediów w modyfikowaniu siły oddziaływania

komunikatu reklamowego.Zalety io wady reklamy telewizyjnej, radiowej, prasowej.Internet

jako przełom w reklamie.Reklama zewnętrzna (autdoor): rodzaje, formy, siła oddziaływania.

3. SZTUKA I REKLAMA: Rola sztuki przy tworzeniu reklamy.Nurty w sztuce jako inspiracja do

tworzenia reklamy.Rola współczesnej reklamy. Reklama a sztuka.

4. PROCESY POZNAWCZE I ICH ROLA W ODBIORZE REKLAMY: Percepcja reklamy.Zwiększenie

skuteczności reklamy przez zastosowanie praw spostrzegania.Zasady tworzenia reklamy

obrazowej.rola uwagi i zaangażowania w percepcji reklamy.Warunkowanie klasyczne i

instrumentalne w reklamie.

5. PSYCHOLOGIA WIZUALNEJ CZĘŚCI PRZEKAZU REKLAMOWEGO: Rola niewerbalnych aspektów

odbioru reklamy. Barwa, kompozycja, elementy przestrzenne w reklamie jako elementy

zwiększające skuteczność reklamy.Metafora w reklamie jako element zwiększający natężenie

emocjonalne komunikatu reklamowego.

6. ROLA NASTROJU I EMOCJI W PERCEPCJI REKLAMY: Nastrój a skuteczność reklamy.Motywacje

konsumenckie i sposoby ich pomiaru.Reklama racjonalna i emocjonalna.Ukryta motywacja w

reklamie.

7. CZŁOWIEK W REKLAMIE: Reguły rządzące dobieraniem osób do reklam. Reklamy produktów

dla dorosłych i dzieci. atrakcyjność osób występujących w reklamie a ich skuteczność. Odbiór

reklam dla dzieci. etyka w reklamie.

Metody dydaktyczne:

ilm

objaśnienie lub wyjaśnienie

pokaz

wykład informacyjny

wykład problemowy

z użyciem komputera

ekspozycja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 16:20 - 17:50, sala 240
Małgorzata Kuśpit 21/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Filozofii i Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)