Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Religia w nowoczesnym społeczeństwie F-KS.6
Wykład (W) Semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: W1. wykład -egzamin ustny, konwersatorium - pisemny test, ocena ciągła
W2. wykład - egzamin ustny, konwersatorium - pisemny test, ocena ciągła
W3. wykład - egzamin ustny, konwersatorium - pisemny test, ocena ciągła
W4. konwersatorium - pisemny test, ocena ciągła
W5. wykład - egzamin ustny, konwersatorium - pisemny test, ocena ciągła
U1. konwersatorium - pisemny test, ocena ciągła
U2. konwersatorium - ocena referatu przygotowanego przez studenta i wygłoszonego na zajęciach
K1. wykład - egzamin ustny, konwersatorium - pisemny test, ocena ciągła
K2. konwersatorium - pisemny test, ocena ciągła
Literatura:

1. P. Berger, Święty baldachim, Elementy socjologicznej teorii religii, Nomos, Kraków 2005

2. P. Beyer, Religia i globalizacja, Nomos, Kraków 2005

3. J. Casanova, Religie publiczne w nowoczesnym świecie, Nomos, Kraków 2005

4. M. Eliade, I. P. Couliano, Słownik religii, Volumen, Warszawa 1994

5. G. Widengren, Fenomenologia religii, Nomos, Kraków 2008

Efekty uczenia się:

Wiedza

W1. posiada podstawową wiedzę o strukturach i instytucjach religijnych i związanych z nimi instytucjach publicznych (kulturalnych, politycznych) w obszarach Wschodu i Zachodu, stanowiących dziedzinę działania kreatywnego - K_W03 / H1A_W10, S1A_W02

W2. posiada uporządkowaną wiedzę ogólną, w niektórych aspektach pogłębioną, z zakresu religioznawstwa, w tym przede wszystkim historii religii oraz rozumie jego powiązania z innymi dyscyplinami obszaru nauk humanistycznych i społecznych - K_W06 / H1A_W03, H1A_W05,

S1A_W01

W3. posiada podstawową wiedzę o najważniejszych współczesnych osiągnięciach w zakresie filozofii, socjologii, psychologii i kognitywistyki religii, ważnych dla rozumienia współczesnego społeczeństwa i dla inicjowania w nim działań kreatywnych - K_W08 / H1A_W06, S1A_W09

W4. zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji wytworów kultury zachodniej oraz innych kultur, w tym światopoglądów, form aktywności i instytucji religijnych - K_W09 / H1A_W07, S1A_W06

W5. ma podstawową, a w niektórych aspektach pogłębioną wiedzę na temat ugruntowanych w religiach wartości moralnych i pozamoralnych oraz norm i reguł wyznaczających trendy oraz wpływających na organizację struktur, instytucji i innych elementów życia publicznego, jak również animujących i wzmagających innowacyjność i odpowiedzialne działanie kreatywne - K_W13 / H1A_W03, S1A_W07

Umiejętności

U1. Ma ukształtowane podstawowe umiejętności badawcze, takie jak gromadzenie i analiza danych, formułowanie problemów badawczych i jest przygotowany do badań - K_U01, K_U02, K_U03 / H1A_U01, S1A_U02, H1A_U02, S1A_U02, H1A_U03, S1A_U07

U2. posiada umiejętność prognozowania i analizowania zjawisk społecznych, formułowania wniosków i poglądów w ważnych sprawach życia społecznego związanych z aktywnością religijną , w szczególności w kontekście społecznej kreatywności, oraz umiejętność merytorycznego argumentowania w odnośnych kwestiach - K_U07 / H1A_U06, S1A_U01, S1A_U04, S1A_U08,

U3. posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych i ustnych wystąpień dotyczących wpływu religii na życie społeczne - K_U09 / H1A_U08, H1A_U09, S1A_U09, S1A_U10

Kompetencje społeczne

K1. ma świadomość konieczności posługiwania się systemami normatywnymi i konkretnymi wartościami obecnymi w religiach i poza nimi, związanymi z działaniem kreatywnym, w tym świadomość konieczności respektowania prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej - K_K05 / H1A_K04,

S1A_K04

K2. docenia wartość dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy w obszarze religii, ma świadomość odpowiedzialności za jego zachowanie, a także docenia rolę działań twórczych na polu religii w historii i współczesności Europy - K_K05 / H1A_K05

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Zakres tematów:

1.Religia jako źródło i podstawa kultury. Próba definicji

2. Rytuał, mit, organizacja religijna

3. Funkcje religii, religia a magia

4. Religijność, typy religijności jednostkowej i różnych grup społecznych

5. Dyscypliny religioznawcze - przegląd, sposoby uprawiania filozofii religii

6. Religie plemienne i narodowe

7. Przegląd religii uniwersalizujących (buddyzm, chrześcijaństwo, islam) i znaczących (judaizm, zoroastryzm, hinduizm, konfucjanizm-taoizm) w dziejach świata, ich światopoglądy

8. Nowe ruchy religijne

9. Ateizm

10. Typy organizacji religijnych - charyzma, kapłaństwo profesjonalne

11. Religia a inne formy aktywności społecznej

12. Zjawiska sekularyzacji i desekularyzacji oraz prywatyzacji i deprywatyzacji religii

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny

Wykład problemowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Kosior 61/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)