Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Romanistyczne tradycje wybranych instytucji obrotu gospodarczego PA-PB-RTWIOG
Wykład (W) Semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Egzamin pisemny opisowy
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Kuryłowicz, A. Wiliński, Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, wyd. 6, Warszawa 2016.

2. A. Dębiński, Rzymskie prawo prywatne. Kompendium, wyd. 5, Warszawa 2011.

3. W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, wyd. 6, Warszawa 2014.

4. W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw

prawa prywatnego, wyd. 2, Warszawa 2014.

5. W. Rozwadowski, Prawo rzymskie. Zarys wykładu z wyborem źródeł, Poznań 1992.

Literatura uzupełniająca:

1. W. Dajczak, Zwrot bona fides w rozstrzygnięciach dotyczących kontraktów u

prawników rzymskich okresu klasycznego, Toruń 1998.

2. P. Niczyporuk, Bankierzy i operacje bankierskie w starożytnym Rzymie,

Białystok 2013.

Efekty uczenia się:

Student który zaliczył przedmiot:

W-1. Zna wybrane instytucje obrotu gospodarczego oparte na tradycji romanistycznej - K_W08.

W-2. Posiada podstawową wiedzę na temat romanistycznej tradycji wybranych instytucji obrotu gospodarczego oraz na temat jej wpływu na obecny kształt

określonych instytucji obrotu gospodarczego - K_ W01, K_ W02, K_ W09.

U-1. Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę na temat romanistycznej tradycji określonych instytucji obrotu gospodarczego w celu właściwego analizowania przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych - K_U01,

K_U02, K_U04, K_U05.

U-2. Potrafi prawidłowo interpretować obecne normy i reguły prawa prywatnego w celu właściwego rozwiązywania określonych problemów i zadań z zakresu działalności gospodarczej - K_U02, K_U06.

Zakres tematów:

Przedmiotem wykładu są takie zagadnienia jak:

1. Historia źródeł rzymskiego prawa gospodarczego.

2. Prawo osobowe. Zdolność prawna w rzymskim prawie

gospodarczym.

3.Czynność prawna. Wady oświadczenia woli - ważność czynności prawnej w rzymskim prawie gospodarczym.

4. Prawo rzeczowe. Władztwa nad rzeczami w rzymskim prawie

gospodarczym.

5. Własność – jej pojęcie i treść w rzymskim prawie gospodarczym.

6. Nabycie własności i jej ochrona w rzymskim prawie gospodarczym.

7. Ograniczone prawa rzeczowe w rzymskim prawie gospodarczym.

8. Sposoby zabezpieczenia wierzytelności w rzymskim prawie gospodarczym.

9. Prawo zobowiązań. Zobowiązanie – jego pojęcie, istota i źródła – podział zobowiązań w rzymskim prawie gospodarczym.

10. Odpowiedzialność kontraktowa za niewykonanie zobowiązania w rzymskim prawie gospodarczym.

11. Odpowiedzialność deliktowa w rzymskim prawie gospodarczym.

12. Kontrakt kupna - sprzedaży – jego zastosowanie i znaczenie w rzymskim obrocie gospodarczym.

13. Kontrakt spółki – jego konstrukcja i znaczenie w rzymskim obrocie gospodarczym.

14. Kontrakt najmu – jego postacie i zastosowanie w rzymskim obrocie gospodarczym.

15. Kontrakt zlecenia i jego zastosowanie w rzymskim obrocie gospodarczym.

16. Kontrakt użyczenia i jego zastosowanie w rzymskim obrocie gospodarczym.

17. Kontrakt przechowania i jego zastosowanie w rzymskim obrocie gospodarczym.

18. Prawo morskie i jego uregulowania w rzymskim prawie gospodarczym.

19. Bezpodstawne wzbogacenie w rzymskim prawie gospodarczym.

20. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (negotiorum gestio) w rzymskim obrocie gospodarczym.

21. Działanie na szkodę wierzyciela (fraus creditorum) w rzymskim obrocie gospodarczym – actio Pauliana.

22. Prawo bankowe i jego uregulowania w rzymskim prawie gospodarczym.

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Amielańczyk 58/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-f918feda1 (2023-09-29)