Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy logistyki PA-PB-PL
Wykład (W) Semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://kampus.umcs.pl/
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Egzamin pisemny (test)
Uwagi: Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem platformy Wirtualny Kampus WE
Literatura:

1. Blaik P. (red.). Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa, 2014.

2. Czasopisma: Logistyka (www.czasopismologistyka.pl), Eurologistics (eurologistics.pl), Logistyka a Jakość (http://www.prenumerata.laj.pl).

3. Coyle J., Bardi E. J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002.

4. Długosz J. (red.), Nowoczesne technologie w logistyce, PWE, Warszawa 2009.

5. Gołembska E. (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa 2010.

6. Gołembska E. (red.), Logistyka międzynarodowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

7. Grzybowska G., Podstawy logistyki, Difin Warszawa 2009.

8. Kuriata A., Podstawy logistyki, Difin, Warszawa 2010.

9. Portal logistyki i zakupów, http://e-logistyka.pl/.

10. Skowronek Cz., Sarjusz Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2012.

11. Szymonik A., Technologie informatyczne w logistyce, Placet, Warszawa 2010.

12. Wieczerzycki W. (red.), E-logistyka, PWE, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• Ma podstawową wiedzę z zakresu nauk o logistyce, rozumie jej źródła, powiązania i zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.

• Zna metody, techniki i narzędzia właściwe dla zarządzania organizacjami i procesami logistycznymi, pozwalające na pozyskiwanie i analizę danych społeczno-gospodarczych w branży TSL.

• Zna podstawowe metody oceny efektywności i skuteczności organizacji w poszczególnych obszarach funkcjonalnych.

• Ma wiedzę o znaczeniu norm i standardów w poszczególnych obszarach działalności organizacji (normy pracy, normy techniczne, normy procesowe, systemy norm jakości, standardy rachunkowości, itp.).

Umiejętności:

• Potrafi dostrzegać i prawidłowo interpretować zjawiska społeczno-gospodarcze zachodzące w branży TSL.

• Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych.

• Dostrzega potrzeby zmian w organizacji i opracowywania planu zarządzania zmianami.

Kompetencje społeczne:

• Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

• Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

• Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społeczno-gospodarczych uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne, polityczne i społeczne.

Metody i kryteria oceniania:

ocena z egzaminu pisemnego (test)

Zakres tematów:

1. Istota logistyki, definicja podstawowych pojęć

2. Trendy i determinanty rozwoju logistyki

3. Charakterystyka podstawowych funkcji logistycznych

4. Zarządzanie logistyczne

5. Koszty logistyczne

6. Rola informacji i systemów identyfikacji w logistyce

7. Istota i przesłanki rozwoju e-logistyki

8. Zintegrowane systemy informatyczne w logistyce

9. Bezpieczeństwo informacji w logistyce

Metody dydaktyczne:

• wykład informacyjny

• prezentacja multimedialna

• dyskusja dydaktyczna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Łukasz Wiechetek 42/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0