Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia historiografii H-HH-H-2S.1
Wykład (W) Semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Rozmowa przy zaliczeniu wyznaczonych lektur
Uwagi: Wykład rozszerzony o wybrane zagadnienia metodologii historii
Literatura:

T. Benton, I. Craib, Filozofia nauk społecznych. Od pozytywizmu do postmodernizmu, Wrocław 2003;

J. Pomorski, Historyk i metodologia, Lublin 2001;

J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań, 1998;

Tenże, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1996;

W. Wrzosek, Historia – kultura – metafora, Wrocław 1995;

G. Gajewska, Maski dziejopisarstwa. Współczesne formy reprezentacji przeszłości, Gniezno 2002;

A.F. Grabski, Dzieje historiografii, Poznań 2003;

J. Kmita, Z problemów epistemologii historycznej, Warszawa 1980;

J.H. Arnold, Historia, Warszawa 2001;

M. Kula, Krótki raport o użytkowaniu historii, Warszawa 2004;

K. Pomian, Historia. Nauka wobec pamięci, Lublin 2006;

Niekonwencjonalne podejścia do przeszłości, red. P. Witek, M. mazur, E. Solska, Lublin 2011; K. Pomian, Historia - nauka wobec pamięci, Lublin 2006;

Historia - dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, red. E. Domańska, R. Stobiecki, T. Wiślicz, Kraków 2014;

Teoria o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, red. E Domańska, Poznań 2010;

H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, Kraków 2000;

F. Ankersmit, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, Kraków 2004;

Świat historii, pod red. W. Wrzoska, Poznań 1998;

Historia: o jeden świat za daleko?, pod red. E. Domańskiej, Poznań 1997;

Pamięć, etyka, historia, pod red. E. Domańskiej, Poznań 2002;

Światooglądy historiograficzne, pod red. J. Pomorskiego, Lublin 2002;

Między modernizmem a postmodernizmem w historiografii, „Res Historica” z.19, pod red. J. Pomorskiego, Lublin 2005.

https://www.historians.org/

http://www.inth.ugent.be/

Efekty uczenia się:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

w pogłębionym stopniu teorie i metody wyjaśniające specyfikę i zależności złożonych procesów historycznych, wskazanych w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla przedmiotu: historia K_W03

główne tendencje rozwojowe nauk historycznych wskazane w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla przedmiotu: historia K_W04

w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk humanistycznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz transdyscyplinarne kierunki rozwoju, w zakresie wskazanym w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla przedmiotu: historia K_W05

zaawansowane metody analizy i interpretacji zdarzeń i procesów dziejowych, tendencji rozwojowych, teorii i szkół badawczych właściwych dla historii, wskazanych w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla przedmiotu: historia K_W06

paradygmaty historiograficzne służące do wyjaśniania przeszłości oraz rozwiązywania fundamentalnych problemów współczesnej cywilizacji, wskazanych w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla przedmiotu: historia K_W08

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

wykorzystywać zdobytą wiedzę (zawartą w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla przedmiotu: historia) do formułowania i testowania hipotez oraz poszukiwania innowacyjnych rozwiązań złożonych problemów typowych w badaniach historycznych, K_U03

komunikować się na tematy specjalistyczne związane z badaniami historycznymi i – szerzej – humanistycznymi ze

zróżnicowanymi kręgami odbiorców, w odniesieniu do Podstawy Programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla przedmiotu: historia K_U04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu historii oraz innych dyscyplin humanistycznych, a także przyswajanych

treści nawiązujących do zagadnień historycznych, wskazanych w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla przedmiotu: historia K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne

Zakres tematów:

Treści kształcenia:

1. Wprowadzenie - w stronę aksjologii badań historycznych

• filozoficzne instrumentarium dyskursu historycznego

• kategorie analizy metodologicznej w dyskursie historycznym

• wybrane koncepcje teoriopoznawcze (racjonalizm, empiryzm, realizm, konstruktywizm)

• co zwie się historią (trzy wymiary dyskursu historycznego);

2. Jak się pisało i rozumiało historię (zarys historii historiografii);

3. Paradygmatyczna struktura historii współczesnej w świetle wybranych modeli nauk społecznych (pozytywizm w nauce, strukturalistyczne alternatywy wobec empiryzmu, konstruktywizm, podejścia interpretatywne i warianty racjonalności, realizm krytyczny i neorealizm, spór wokół stanowiska feministycznego, poststrukturalizm, dekonstrukcja i postmodernizm);

4. Podstawowe kwestie epistemologii historycznej (prawda, obiektywizm, źródło historyczne);

5. Historiografia i linguistic turn: narzędzia konstruowania narracji historycznej

• logika, teoria i metafora w narracji historycznej

• typy argumentacji i wyjaśniania

• wybrane zagadnienia poetyki pisarstwa historycznego (retoryka, tropy, figury)

• historia i fikcja: problem fabularyzacji;

6. Różnorodność i jedność dyskursu historycznego (historia uczona po zwrocie post-scjentystycznym, koncepcja alternatywnych podejść do przeszłości, dyskurs „końców historii”);

7. O polityce historycznej.

Metody dydaktyczne:

Wykład i dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Solska 29/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0