Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Społeczeństwo Polski średniowiecznej H-SPS(DSP)-H-2S.1
Wykład (W) Semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: aktywność na zajęciach: W01-03, U03, U08, K06
konsultacje: W01-03, U03, U08, K06
Literatura:

I. Ihnatowicz, A. Mączak, B. Zientara, J. Żarnowski, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1979 (lub nowsze wydania)

P. Urbańczyk, Trudne początki Polski, Wrocław 2008

K. Modzelewski, Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego X-XII w., Wrocław 1975

K. Buczek, Studia z dziejów ustroju społeczno-gospodarczego Polski piastowskiej, t. I-III, Kraków 2006-2010

K. Tymieniecki, Procesy twórcze formowania się społeczeństwa polskiego w wiekach średnich, Poznań 1996

M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Warszawa 1986

Historia chłopów polskich, red. S. Inglot, t. I, Warszawa 1970

Efekty uczenia się:

Student:

- ma pogłębioną wiedzę o społeczeństwie Polski średniowiecznej - K_W01

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o społeczeństwie Polski średniowiecznej - K_W02

- ma poszerzoną wiedzę o wielonarodowej, wielowyznaniowej i wielokulturowej spuściźnie społeczeństwa Polski średniowiecznej - K_W03

- ma poszerzoną umiejętność operowania pojęciami właściwymi dla epoki średniowiecza - K_U03

- ma głębokie przekonanie o konieczności ustawicznego rozszerzania swojej wiedzy - K_U08

- jest świadomy konieczności zachowania dziedzictwa historycznego Polski i Europy - K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach

Zakres tematów:

- Społeczności słowiańskie w okresie przedpaństwowym

- Społeczne podłoże przełomu państotwórczego

- Społeczeństwo polskie w monarchii wczesnopiastowskiej

- Przemiany społeczne w XIII w.

- Problem stanów i struktury pozastanowe

- Stan szlachecki w Polsce XIII-XV w.

- Stan duchowny i jego specyfika

- Miasta i mieszczanie w Polsce XIII-XV w.

- Społeczności chłopskie w Polsce późnośredniowiecznej

- Zróżnicowanie etniczne w Polsce XIII-XV w.

- Przemiany świadomości etnicznej Polaków w średniowieczu

Metody dydaktyczne:

Wykład

Prezentacja

Dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dariusz Wróbel 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0