Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Retoryka praktyczna H-RP-ETR.W-1S.3
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Pisemne i ustne prace zaliczeniowe; W01, U01, U02, K01.
Literatura:

J. Ziomek, Retoryka opisowa, Wrocław 1990.

M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1998.

M. Rusinek, A. Załazińska, Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwe słuchać i przekonująco mówić, Kraków 2005.

H. Lausberg, Retoryka literacka, przeł. A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2002.

Ch. Perelman, Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, przeł. M. Chomicz, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01 Posiada wiedzę z zakresu retoryki, wymaganą przy przygotowywaniu różnogatunkowych tekstów do druku i ich rozpowszechnianiu w formie tradycyjnej (papierowej) i elektronicznej K_W09

Umiejętności:

U01 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami z zakresu literaturoznawstwa oraz językoznawstwa, które integruje retoryka, w typowych sytuacjach profesjonalnych K_U05

U02 Potrafi ocenić poprawność językową wypowiedzi, wskazywać błędy językowe, stosować strategie etykiety językowej; analizować język wypowiedzi publicznych pod kątem stosowanych w nim środków językowych, służących manipulacji, perswazji, kreowania własnego wizerunku i wizerunków innych osób K_U08

Kompetencje:

K01 Ma świadomość społecznej i etycznej odpowiedzialności za słowo; postępowania w działaniach profesjonalnych zgodnie z zasadami etyki (wydawniczej) K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Metody - ocenianie pisemnych i ustnych prac zaliczeniowych.

Kryteria oceniania – zgodnie z zasadami określonymi w procedurze wewnętrznej SJK WH UMCS.

Zakres tematów:

1-3. Podstawowe informacje o retoryce.

4. Nadawca.

5. Odbiorcy.

6. Toposy.

7-8. Dowody i argumenty.

9-10. Kompozycja.

11-12. Styl.

13-14. Memoria i actio.

15. Sprawdzian zaliczeniowy.

Metody dydaktyczne:

Pogadanka, elementy heurezy, dyskusja, analiza tekstu, prezentacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mirosław Ryszkiewicz 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0