Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka regionalna E-E-LS-O.19
Wykład (W) Semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Egzamin pisemny ( ustny w trybie poprawkowym)
Uwagi: Pożądana większa frekwencja na wykładach.
Literatura:

1. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu.pl, Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2007.

2. Strzelecki Z,( red. nauk.), Gospodarka regionalna i lokalna,. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2008.

3. Strzelecki Z.(red. nauk.), Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2011.

4. Przygoda M., Atrakcyjność inwestowania w regionach słabo rozwiniętych, Wyd. Nauk. Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-zna elementarną terminologię używaną w ekonomii

-objaśnia charakter i miejsce nauk ekonomicznych

-zna podstawowe więzi społeczne, ekonomiczne

oraz podstawowe mechanizmy oddziałujące na

zachowania konsumenta, pracownika,

Umiejętności:

-potrafi dostrzegać i prawidłowo interpretować

zjawiska społeczno-gospodarcze

-potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg

konkretnych procesów i zjawisk społecznogospodarczych

-wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania

dylematów społeczno-gospodarczych w

przedsiębiorstwie, gospodarce narodowej, i UE

Kompetencje społeczne:

-rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się

zawodowego i rozwoju osobistego

- docenia znaczenie nauk ekonomicznych dla

kształtowania relacji ekonomicznych i procesu

rozwoju gospodarczego

-ma przekonanie o wadze zachowania się w

sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Nabyta wiedza, umiejętność kojarzenia zjawisk i wyciągania logicznych wniosków, formułowanie własnych ocen i spostrzeżeń.

Zakres tematów:

Region-regionalizacja-regionalizm. Typologia regionów, regiony silne i słabo rozwinięte, struktury regionalne. Rozwój regionalny, jego przejawy, przyczyny i skutki zróżnicowań.Czynniki rozwoju regionalnego, impulsy wykształcania się regionalnych układów sieciowych. Warunki konkurencyjności regionów. Oddziaływanie polityki regionalnej na rozwój regionów, jej rodzaje, cele i instrumenty. Współzależność krajowej i unijnej polityki rozwoju regionalnego. Efekty polityki spójności w układzie regionalnym. Inteligentna specjalizacja w rozwoju regionów.

Metody dydaktyczne:

Przekaz ustny wspomagany prezentacją multimedialną, bazujący na aktualizacji literatury książkowej, wspomagany informacjami z Internetu, raportów rządowych i unijnych, artykułów naukowych i innych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Urszula Wich 186/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0