Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka regionalna E-E-LS-O.19
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Sprawdzian końcowy lub praca zaliczeniowa, analiza przypadków i ich prezentacja
Literatura:

1. Nowakowska A.(red.), Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2009.

2. Molendowski E.,(red.nauk.), Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej,., Difin, Warszawa 2012.

3. Kłysik-Uryszek A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu. Teoria i praktyka, CeDeWu.pl, Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2010.

4. Oleksiuk A., Inteligentne specjalizacje a budowa innowacyjnych regionów w warunkach europejskich, CeDeWu.pl, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-zna elementarną terminologię używaną w ekonomii

-objaśnia charakter i miejsce nauk ekonomicznych

-zna podstawowe więzi społeczne, ekonomiczne

oraz podstawowe mechanizmy oddziałujące na

zachowania konsumenta, pracownika,

Umiejętności:

-potrafi dostrzegać i prawidłowo interpretować

zjawiska społeczno-gospodarcze

-potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg

konkretnych procesów i zjawisk społecznogospodarczych

-wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania

dylematów społeczno-gospodarczych w

przedsiębiorstwie, gospodarce narodowej, i UE

Kompetencje społeczne:

-rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się

zawodowego i rozwoju osobistego

- docenia znaczenie nauk ekonomicznych dla

kształtowania relacji ekonomicznych i procesu

rozwoju gospodarczego

-ma przekonanie o wadze zachowania się w

sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność w dyskusjach, przygotowanie do zajęć, interesujące prezentacje, pozytywne oceny ze sprawdzianów wiedzy.

Zakres tematów:

1.Innowacje jako podstawa konkurencyjności regionów

Przesłanki wykształcania się środowiska innowacyjnego w regionie; rola przedsiębiorczości w tworzeniu się środowisk innowacyjnych; regionalne systemy innowacji; klastry innowacyjne; inteligentna specjalizacja.

2. Unionizacja przestrzeni regionalnej

Dostosowania polskiej polityki regionalnej do polityki spójności UE; instrumenty polityki spójności; efekty polityki spójności w Polsce i w wybranych krajach UE; atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów na tle wybranych regionów w UE.

3. Procesy globalizacji w rozwoju regionów

Regionalne przesłanki lokalizacji BiZ; wielkość, struktura branżowa i przesłanki rozmieszczenia kapitału zagranicznego w polskich regionach; partycypacja kapitału zagranicznego w tworzeniu środowiska innowacyjnego w regionach; rola kapitału zagranicznego w specjalnych strefach ekonomicznych.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna, analiza przypadków i dyskusja, praca na materiałach źródłowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Wetoszka 186/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0