Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki F-KS.40
Praktyka zawodowa (PR-ZAW) Semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 90
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Wypełniony dziennik praktyk
Karta oceny studenta wypełniona przez opiekuna praktyki
Indywidualna rozmowa podsumowująca praktykę
Efekty uczenia się:

W zakresie umiejętności:

1. potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, krytycznie analizować proponowane rozwiązania problemów oraz twórczo rozwijać własne umiejętności badawcze i praktyczne, kierując się merytorycznymi i aksjologicznymi wskazówkami opiekuna naukowego - K_U03

H1A_U03

S1A_U07

2. potrafi posługiwać się głównymi kategoriami i ujęciami teoretycznymi z zakresu filozofii, w tym także teoriami wartości, oraz aplikować je praktycznie w zakresie właściwym dla wspierania, pobudzania i rozwijania kreatywności jednostkowej i społecznej w typowych sytuacjach profesjonalnych - K_U04

H1A_U04

3.potrafi samodzielnie oraz we współpracy z innymi osobami posługiwać się wybranymi kategoriami i ujęciami teoretycznymi z zakresu socjologii i innych wybranych nauk społecznych w działaniach wspierających kreatywność społeczną -K_U05

S1A_U02

4. posiada umiejętność prognozowania i analizowania zjawisk społecznych, formułowania wniosków i poglądów w ważnych sprawach życia społecznego, w szczególności w kontekście społecznej kreatywności, oraz umiejętność merytorycznego argumentowania - K_U07

S1A_U01

S1A_U04

S1A_U08

H1A_U06

5. potrafi porozumiewać się, wykorzystując twórczo różne kanały, media i techniki komunikacyjne, ze specjalistami z wybranych dyscyplin naukowych ważnych dla kreatywności społecznej - K_U08

H1A_U07

S1A_U07

6.posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych, prezentacji i ustnych wystąpień w języku polskim i wybranym języku obcym nowożytnym, dotyczących zagadnień z zakresu kreatywności społecznej - K_U09

H1A_U08

H1A_U09

S1A_U09

S1A_U10

7. potrafi umiejętnie i skutecznie posługiwać się różnymi rodzajami wypowiedzi i perswazji w debatach publicznych oraz w działaniach wspierających innowacyjność i kreatywność, odwołując się do poznanych sposobów perswazji i argumentacji - K_U11

S1A_U05

H1A_U06

8. potrafi wykorzystać wiedzę o rodzajach działania kreatywnego do samodzielnego oraz we współpracy z innymi rozwiązywania problemów z zakresu życia jednostkowego i społecznego - K_U12

H1A_U05

H1A_U04

S1A_U06

S1A_U07

9. potrafi analizować i formułować propozycje twórczych i skutecznych strategii działania w obszarze życia jednostkowego i społecznego -K_U13

H1A_U04

S1A_U06

S1A_U07

W zakresie kompetencji społecznych:

1. posiada motywację do stałego podnoszenia poziomu swojej wiedzy i aktywnego rozwijania umiejętności związanych z wykonywanym zawodem - K_K01

H1A_K01

S1A_K01

S1A_K06

2. potrafi aktywnie współpracować w grupie, przyjmując w niej kreatywnie różne role --K_K02

H1A_K02

S1A_K02

3. potrafi określać priorytety służące skutecznej realizacji wybranych zadań, związanych z działaniem kreatywnym i pobudzaniem kreatywności i przedsiębiorczości - K_K03

H1A_K03

S1A_K03

4. ma świadomość konieczności posługiwania się systemami normatywnymi i konkretnymi wartościami związanymi z działaniem kreatywnym, w tym świadomość konieczności respektowania prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej - K_K04

H1A_K04

S1A_K04

5. docenia wartość dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy, ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie oraz ich twórczy rozwój, a także docenia rolę działań twórczych w historii i współczesności Europy - K_K05

H1A_K05

6. potrafi - w różnych indywidualnych i społecznych rolach - myśleć kreatywnie i działać w sposób przedsiębiorczy - K_K07

S1A_K07

7. rozumie znaczenie adekwatnego rozpoznania potrzeb indywidualnych i społecznych dla skutecznego pobudzania kreatywności jednostek i grup społecznych - K_K08

H1A_K03

S1A_K03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie dziennika praktyk oraz

karty oceny studenta wypełnionej przez opiekuna praktyki

Metody dydaktyczne:

Metody stosowane przez opiekuna praktyki w danej instytucji lub organizacji, w zależności od ich specyfiki

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dorota Tymura 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)