Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia administracji w nowożytnej Europie PA-P-M-125
Wykład (W) Semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin:
Limit miejsc: (brak limitu)
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Egzamin ustny lub pisemny (test otwarty, test opisowy): U-1, U-2, U-3, U-4
Ocena ciągła aktywności w trakcie wykładu konwersatoryjnego: K-1
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. H. Izdebski Historia administracji, Warszawa 2001.

2. J. Malec, D. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2000.

3. W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Historia administracji w Polsce 1764-1989. Wybór źródeł, oprac. A. Bereza i inni, Warszawa 2006

2. A. Korobowicz, W. Witkowski, Historia ustroju i prawa Polski (1772-1918), Warszawa 2012.

3. T. Maciejewski, Historia ustroju prawa sądowego Polski, Warszawa 2011.

4. M. Szczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Student:

U-1: potrafi wskazywać miejsce i znaczenie historii administracji wśród nauk administracyjnoprawnych | K_W01, K_W15, K_U04

U-2: potrafi opisywać ustroje państwowe i systemy administracyjne w państwach europejskich i USA w epoce państwa publicznego i konstytucyjnego | K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W11, K_W12, K_W15, K_W16, K_U04

U-3: potrafi wskazywać i analizować akty ustrojowe i administracyjne oraz oceniać ich znaczenie w epokach historycznych | K_W04, K_W14, K_W15, K_W16, K_U03, K_U04, K_U05, K_U19

U-4: potrafi interpretować zjawiska ustrojowe i administracyjne występujące w przeszłości dla rozwiązywania problemów współczesnych | K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W11, K_W12, K_W15, K_W16, K_U01, K_U02, K_U04

K-1: potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę administracyjnoprawną dla rozwiązywania problemów współczesnego ustroju i administracji | K_W15, K_U04, K_K12

Zakres tematów:

1. Ustrój i administracja absolutystycznej Francji

2. Ustrój i administracja państwa oświeconego absolutyzmu

3. Przemiany ustroju i administracji państwa polskiego w dobie stanisławowskiej

4. Konstytucjonalizm europejski w XIX w.

5. Przemiany ustrojowo-administracyjne w Prusach, Austrii i Rosji w XIX w.

6. Samorząd terytorialny w Europie w XIX i na początku XX w.

7. Ustrój polityczny i administracyjny Księstwa Warszawskiego

8. Ustrój polityczny i administracyjny Królestwa Polskiego w latach 1815-1915

9. Ustrój i administracja Rzeczpospolitej Krakowskiej i Galicji w XIX i XX w.

10. Sądownictwo administracyjne w nowożytnych państwach europejskich

11. Ustrój i administracja II Rzeczpospolitej

12. Ustrój i administracja Polski Ludowej

Metody dydaktyczne:

wykład historyczno-dogmatyczny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Wrzyszcz 0/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0