Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Powszechna historia służb ochrony porządku publicznego PA-BW-LS-33
Wykład (W) Semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: egzamin ustny lub pisemny (test opisowy, test otwarty): W-1, W-2, U-1
Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Dziadzio A., Powszechna historia prawa, Warszawa 2012.

2) Janicka D., Ustrój administracji w nowożytnej Europie, 2010.

3) Klementowski M., Powszechna historia ustroju, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1) Bazan J., Zarys rozwoju policji mundurowej i kryminalnej w Niemczech, „Prace Historyczno-Archiwalne” 2000, t. 9, s. 175-185.

2) Butler R., Instrumenty terroru stalinowskiego, Warszawa 2007.

3) Courtois S. i inni, Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, Warszawa 2004.

4) Dąbrowski K., Ewolucja pojęcia policji w kontekście genezy żandarmerii w Niemczech, "Studia Iuridica Lublinensia" 2016, t. 25, nr 3, s. 205-218.

5) Filipczak P., Władze Konstantynopola, [w:] Konstantynopol Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, red. M.J. Leszka, T. Wolińska, Warszawa 2011, s. 282-297.

6) Ryszka F., Państwo stanu wyjątkowego. Rzecz o systemie państwa i prawa III Rzeszy, Wrocław 1985.

7) Szwarc W., Zarys ewolucji pojęcia „Policji” w Monarchii Pruskiej w XVIII i XIX w., [w:] Wybrane problemy teorii i praktyki państwa i prawa, red. Henryk Groszyk, Lech Dubel, UMCS, Lublin 1986, s. 117-133.

8) Thorwald J., Godzina detektywów. Rozwój i kariera kryminalistyki, Kraków 2010.

Teksty źródłowe:

1) Księga Eparcha, przeł. A. Kotłowska, wstęp K. Ilski, Poznań 2011.

2) Księga Ustaw na zbrodnie i ciężkie policyine przestępstwa, cz. 1: Kraków 1804, cz. 2: Lwów 1804.

Efekty uczenia się:

W-1: zna pojęcie służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, ich podstawowe modele organizacyjne oraz umiejscowienie w poszczególnych ustrojach na przestrzeni dziejów | K_W01, K_W02, K_W03, K_W07

W-2: wie, jak były zorganizowane służby ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w wybranych okresach dziejowych | K_W05, K_W13

U-1: potrafi samodzielnie analizować czynniki społeczne, polityczne i gospodarcze, wpływające w przeszłości na sposób organizacji i funkcjonowania służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego | K_U01, K_U04

Zakres tematów:

1. Pojęcie służb ochrony porządku publicznego, porządku i bezpieczeństwa publicznego, policji. Rodzaje służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego istniejące współcześnie i w przeszłości oraz ich modele organizacyjne

2. Służby ochrony porządku publicznego w okresie późnego antyku i wczesnego średniowiecza na przykładzie Cesarstwa Wschodniorzymskiego i Cesarstwa Bizantyńskiego

3. Ochrona porządku publicznego w monarchii patrymonialnej i stanowej

4. Gwardia królewska, żandarmeria, maréchaussées i szwoleżerowie - służby ochrony porządku publicznego monarchii absolutnej na przykładzie Francji

5. Kształtowanie się pojęcia policji od wieku XV do XIX. Dorobek policystyki. Ciężkie przestępstwa policyjne i kary za nie w prawie karnym okresu absolutyzmu oświeconego, geneza prawa wykroczeń

6. Geneza żandarmerii i policji miejskiej, ewolucja pojęcia policji administracyjnej i policji bezpieczeństwa

7. Początki kryminalistyki

8. Rodzaje formacji policyjnych w Europie w XIX i XX wieku na przykładzie Austrii, Niemiec i Wielkiej Brytanii

9. Ochrona porządku publicznego w państwach totalitarnych

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy, wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Karol Dąbrowski 200/200 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0