Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ewolucja prawa gospodarczego w XIX i XX wieku PA-PRM-EPG
Wykład (W) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Zaliczenie ustne lub pisemne (test opisowy, test otwarty).
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Kidyba, Prawo handlowe (najnowsze wydanie).

2. S. Kwiecień, Polskie prawo gospodarcze okresu międzywojennego, Lublin 2016.

3. System prawa handlowego, t. 1: Prawo handlowe - część ogólna, red. S. Włodyka, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Allerhand, Kodeks handlowy. Komentarz, Warszawa 1935.

2. A. Klimaszewska, Code de commerce - francuski kodeks handlowy z 1807 r., Gdańsk 2011.

3. A. Korobowicz, W. Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Warszawa 2012.

4. K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2015.

5. K. Sójka-Zielińska, Wielkie kodyfikacje cywilne XIX wieku, Warszawa 1973.

Efekty uczenia się:

Student/studentka:

W-1: zna pojęcia działalności gospodarczej, kupca, firmy, przedsiębiorstwa, zakładu, koncesji, zezwolenia

W-2: wie kiedy powstawały pierwsze rejestry handlowe i sądy handlowe

W-3: zna wybrane przykłady instytucji reprezentujących interesy przedsiębiorców

W-4: posiada wiedzę na temat przykładowych uzusów giełdowych

U-1: potrafi opisać rozwój norm prawa handlowego od przełomu XVIII i XIX wieku do końca wieku XX

U-2: potrafi scharakteryzować początki prawa spółdzielczego

U-3: potrafi omówić instrumenty reglamentacji gospodarki w czasach wojny i okupacji

U-4: potrafi wskazać cechy charakterystyczne procesu kartelizacji w okresie międzywojennym

U-5: potrafi przedstawić najważniejsze aspekty procesów nacjonalizacyjnych po II wojnie światowej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny lub pisemny (test otwarty, test opisowy): W-1, W-2, W-3, W-4, U-1, U-2, U-3, U-4, U-5

Zakres tematów:

1. Pojęcia kupca, firmy, przedsiębiorstwa, zakładu, koncesji i zezwolenia w ujęciu historycznym

2. Przepisy handlowe Landrechtu: przykład norm prekapitalistycznych w okresie oświeconego absolutyzmu

3. Prawo handlowe wielkich kodyfikacji XIX wieku

4. Polski przedwojenny kodeks handlowy. Prawo upadłościowe i układowe

5. Geneza prawa spółdzielczego w XIX-wiecznych Niemczech

6. Instrumenty prawne polityki gospodarczej w XIX wieku i zanik feudalnych przywilejów handlowych

7. Prawo przemysłowe II Rzeszy i Austro-Węgier. Wpływ rozwiązań zaborczych na polskie przedwojenne prawo przemysłowe. Prawo

naftowe w autonomicznej Galicji

8. Rejestry handlowe i rejestry działalności regulowanej

9. Początki sądownictwa w sprawach handlowych

10. Pozycja ustrojowa rządowych centralnych gremiów opiniodawczych i doradczych z okresu II RP z udziałem przedsiębiorców

11. Kartele i ich regulacja w dawnym prawie. Geneza prawa ochrony konkurencji

12. Prawne aspekty reglamentacji gospodarki w czasach wojny. Przykład I i II wojny światowej na ziemiach polskich: Generalne

Gubernatorstwo Warszawskie 1915-1918, Generalne Gubernatorstwo 1939-1945

13. Normatywna strona procesów nacjonalizacyjnych po II wojnie światowej

14. Od korporacji kupieckich do izb przemysłowo-handlowych – rozwój organizacji reprezentujących interesy przedsiębiorców

15. Giełdy i początki prawa giełdowego, normatywizacja uzusów giełdowych

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, wykład monograficzny, wykład problemowy, praca z tekstami podręcznikowymi, materiałami dydaktycznymi i

tekstami źródłowymi

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0