Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ewolucja prawa gospodarczego w XIX i XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PA-PRM-EPG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ewolucja prawa gospodarczego w XIX i XX wieku
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

wykład - 30h


razem godzin kontaktowych - 30h

liczba punktów za godziny kontaktowe - 1 ECTS


Praca własna studenta 78h

liczba punktów za pracę własną studenta - 3 ECTS

w tym:

- przygotowanie do zajęć: 27h

- przygotowanie do egzaminu: 51h


łączna liczba godzin: 108h

łączna liczba punktów za zaliczenie przedmiotu - 4 ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin (test opisowy, test otwarty): wszystkie efekty.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Kidyba, Prawo handlowe (najnowsze wydanie).

2. S. Kwiecień, Polskie prawo gospodarcze okresu międzywojennego, Lublin 2016.

3. System prawa handlowego, t. 1: Prawo handlowe - część ogólna, red. S. Włodyka, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Allerhand, Kodeks handlowy. Komentarz, Warszawa 1935.

2. A. Klimaszewska, Code de commerce - francuski kodeks handlowy z 1807 r., Gdańsk 2011.

3. A. Korobowicz, W. Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Warszawa 2012.

4. K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2015.

5. K. Sójka-Zielińska, Wielkie kodyfikacje cywilne XIX wieku, Warszawa 1973.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się od cyklu 2019/2020:

Wiedza:

W-1: zna i rozumie kontekst historyczny podstawowych pojęć niezbędnych w pracy menadżera, typu: "działalność gospodarcza", "kupiec", "firma", "przedsiębiorstwo", "zakład", "koncesja" | K_W01

W-2: zna i rozumie procesy tworzenia niezbędnych dla obrotu gospodarczego instytucji, jak rejestr handlowy i sądy handlowe | K_W01

W-3: zna i rozumie ewolucję organizacyjno-prawną instytucji otoczenia biznesu, stanowiących m.in. forum wymiany doświadczeń dla menadżerów i członków zarządów spółek | K_W06

W-4: zna i rozumie ewolucję norm prawa giełdowego, handlowego i spółdzielczego wpływających na obowiązki menadżerów przedsiębiorstw | K_W01

Umiejętności:

U-1: potrafi oceniać instrumenty reglamentacji gospodarki w czasach wojny i okupacji z punktu widzenia konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej | K_U01

U-2: potrafi prezentować ustnie oraz pisemnie własną ocenę procesu kartelizacji w okresie międzywojennym z uwzględnieniem roli menadżerów koncernów zawierających porozumienia kartelowe | K_U07

U-2: potrafi prowadzić debatę dotyczącą prawnych, ekonomicznych i etycznych aspektów nacjonalizacji po II wojnie światowej, która usunęła z przestrzeni gospodarczej menadżerów przedsiębiorstw prywatnych, ale wykreowała grupę dyrektorów przedsiębiorstw państwowych i zjednoczeń przemysłu państwowego | K_U6

Kompetencje:

K-1: jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści w konfrontacji ze źródłami dostępnymi online, szczególnie w zakresie roli menadżerów przedsiębiorstw w różnych okresach dziejowych (kapitalizmu XIX wiecznego i braku praw pracowniczych, gospodarki wojennej, kartelizacji, nacjonalizacji, prywatyzacji) | K_K01

Efekty uczenia się do cyklu 2018/2019 włącznie:

Student/studentka:

W-1: zna pojęcia działalności gospodarczej, kupca, firmy, przedsiębiorstwa, zakładu, koncesji, zezwolenia

W-2: wie kiedy powstawały pierwsze rejestry handlowe i sądy handlowe

W-3: zna wybrane przykłady instytucji reprezentujących interesy przedsiębiorców

W-4: posiada wiedzę na temat przykładowych uzusów giełdowych

U-1: potrafi opisać rozwój norm prawa handlowego od przełomu XVIII i XIX wieku do końca wieku XX

U-2: potrafi scharakteryzować początki prawa spółdzielczego

U-3: potrafi omówić instrumenty reglamentacji gospodarki w czasach wojny i okupacji

U-4: potrafi wskazać cechy charakterystyczne procesu kartelizacji w okresie międzywojennym

U-5: potrafi przedstawić najważniejsze aspekty procesów nacjonalizacyjnych po II wojnie światowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Dąbrowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Dąbrowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0